Real Estate Business News | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Real Estate Business News

O nájme a podnájme nebytových priestorov

26.01.2011

Zákon č. 116/1990 Zb.

Energetická hospodárnosť budov

24.01.2011

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.

Zákon o geodézii a kartografii

23.01.2011

Zákon č. 215/1995 Z.z.

Vyhláška k zákonu o geodézii a kartografii

22.01.2011

Vyhláška č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii.

Zákon o autorizovaných architektoch a inžinieroch

21.01.2011

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Zákon o pozemkových úpravách ...

01.01.2011

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Opatrenia na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

01.01.2011

Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

O stavebnom sporení

01.01.2011

Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

Zákon o stavebných výrobkoch.

31.12.2010

Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

«« first page « previous page [ 12 / 12 ] next page » last page »»
Show all
 
Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2022 REALITY MOVE
made by TRIAD