Lehoty konania na katastri nehnuteľností | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Lehoty konania na katastri nehnuteľností
04.01.2012

Podľa § 32 Katastrálneho zákona správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.


Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku vo výške 265,50 €, do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Ak v tejto lehote nerozhodne, rozhodne v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu, pričom o vrátenie rozdielu správneho poplatku vo výške 199,50,- € treba správu katastra požiadať.

V prípade ak správa katastra nerozhodne v lehote určenej zákonom, t.j. v lehote 30 dní, je možné podať správe katastra sťažnosť na jej konanie. Ak Vám z dôvodu nedodržania lehoty správou katastra vznikla preukázateľná škoda, možno sa domáhať náhrady vzniknutej škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Informáciu o stave konania je možné skontrolovať na portáli Katastra nehnuteľností v časti Informácie o katastrálnom konaní.

Podľa § 43 ods. 1 Správa katastra vykoná zápis práva k nehnuteľnosti
a) v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň, (rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia)
b) do 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilých na záznam, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti,
c) v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.


Vypracoval:

Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.


Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD