Ohlásenie drobnej stavby, vzor | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby, vzor
22.06.2012


Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí stavebnému úradu ohlásenie drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 Stavebného zákona.
Drobné stavby sú podľa § 139b Staveného zákona stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby  vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Stavebník môže uskutočniť ohlásenú drobnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú  drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa doručenia písomného oznámenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.
Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.

Na uskutočňovanie drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len "kvalifikovaná osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky. Nie je preto nevyhnutné aby na uskutočňovanie drobnej stavby svojpomocou dozeral stavebný dozor, alebo stavbyvedúci.

Podľa § 5 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku /list vlastníctva/,
b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
c) jednoduchý technický opis stavby,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Za ohlásenie za v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch neplatí žiadny správny poplatok.


Ohlásenie drobnej stavby - vzor:

               

                     Ondrej Stavebník, Račianska 52, 832 21 Bratislava

 

                                                                                               Stavebný úrad
                                                                                               Bratislava - Nové Mesto
Vec

Ohlásenie drobnej stavby
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

1.       Stavebník:
Ondrej Stavebník
Bytom: Račianska 52, 832 21 Bratislava

2.       Miesto stavby (adresa), druh a parcelné číslo pozemku:
-       Račianska ul. č. 52, Bratislava
-       Parc. č.: 3671/25,
-       Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

3.       Rozsah (názov) drobnej stavby:
-       Prístrešok pre osobný automobil
-       Zastavaná plocha: 14 m2

4.       Účel drobnej stavby:
-       Prístrešok pre osobný automobil, ochrana pred poveternostnými vplyvmi

5.       Stavebné práce bude uskutočňovať:
-       Stavebník svojpomocne, v prílohe pripájam vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby


6.       Termín začatia a ukončenia stavebných prác:
-       Začatie: 10.05.2012
-       Ukončenie: 31.07.2012

7.       Pri uskutočňovaní stavby sa nepoužijú susedné nehnuteľnosti.

 
Prílohy:
1.  List vlastníctva
2.  Jednoduchý technický opis
3. Situácia umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb).
4. Jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad).
5.  Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.

 

 
                                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . .          
                                                                                  Podpis

 

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD