Určenie a zrušenie súpisného čísla | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Určenie a zrušenie súpisného čísla
22.06.2015

Podrobnosti o číslovaní stavieb a ulíc upravuje vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Súpisné číslo sa určuje každej budove. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice. Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy. V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy.

Žiadosť stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b) predmet žiadosti,
c) označenie budovy a termín jej dokončenia,
d) prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku a kolaudačné rozhodnutie.

Súpisné číslo a orientačné číslo sa určuje budove podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka.

Rozhodnutie o udelení súpisného čísla je podkladom pre zápis údajov o práve k novej stavbe (§ 46 Katastrálneho zákona), pričom ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, ak sa nepreukáže niečo iné (v prípade ak osoba uvedená v rozhodnutí o pridelení súpisného čísla už nie je vlastníkom stavby, je potrebné správe katastra preukázať vlastníctvo k stavbe iným spôsobom, napr. zmluvou, dohodou o vyporiadaní BSM a pod.). Právo k nehnuteľnosti sa do katastra zapíše na návrh, ktorého prílohou je údaj o rodnom čísle, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaj o identifikačnom čísle, ak ide o právnickú osobu, a rozhodnutie o určení súpisného čísla. K návrhu sa pripája aj geometrický plán, ak stavba alebo pozemok zastavaný stavbou nie sú evidované v súbore geodetických informácií.

Po odstránení stavby na základe nariadenia odstránenia, alebo povolenia odstránenia stavby podáva vlastník žiadosť o zrušenie súpisného čísla stavby.

V žiadosti o zrušenie súpisného čísla vlastník stavby uvedie:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b) predmet žiadosti,
c) označenie budovy (súpisné číslo, parc. č. pozemku, katastrálne územie)
d) deň odstránenia stavby
e) prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku a rozhodnutie o odstránení stavby, resp. povolenie na odstránenie stavby, prípadne geometrický plán.

Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla budove obsahuje
a) názov obce a jej číselný kód,
b) názov časti obce, ak sa obec člení na časti, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa budova nachádza,
c) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,
d) označenie budovy,
e) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal,
f) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
g) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla,
h) odôvodnenie,
i) poučenie o opravnom prostriedku,
j) dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.

Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla je podkladom pri výmaze údajov o stavbe v katastri nehnuteľností.

Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno len výnimočne po predchádzajúcom upovedomení vlastníka budovy. Obec zašle rovnopis rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla príslušnej správe katastra.

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník; zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD