Vymazanie stavby z katastra nehnuteľností - vzor žiadosti | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Vymazanie stavby z katastra nehnuteľností - vzor žiadosti
22.06.2012

 

Výmaz údajov o stavbe, ktorá zanikla upravuje zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v § 46 ods. 9, pričom pri výmaze stavby sa predkladá rozhodnutie o zrušení súpisného čísla. Pri výmaze údajov o stavbe, ktorej nebolo pridelené súpisné číslo, sa predkladá právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby (rozhodnutie o povolení odstránenia stavby podľa § 88 Stavebného zákona).

Za návrh na výmaz údajov o stavbe sa neplatí v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch žiadny poplatok.

 

Vzor žiadosti o výmaz údajov o stavbe z katastra

Katastrálny úrad v Bratislave
Správa katastra hlavného mesta Bratislava
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

 


Vec
Žiadosť o výmaz stavby z katastra nehnuteľností

 


Dolupodpísaný
Ondrej Stavebník, rod. Stavebník, nar. 02.05.1978, r.č. 780502/6654, trvale bytom: Sladká 2, 821 01 Bratislava


žiadam o výmaz údajov o stavbe, ktorá zanikla:


- rodinný dom, súpisné číslo 1454, postavená na pozemku parc. č. 177/2, zapísaná na LV č. 925 v katastrálnom území Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava mestská časť Ružinov.


Príloha:
- Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla Č.j.: 157/2012-Po. zo dňa 19.03.2012V Bratislave dňa 26.04.2012

 

................................
Ondrej Stavebník

 

 

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.


Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD