Vinkulácia | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Vinkulácia
25.05.2015


Za účelom ochrany peňazí kupujúceho pri kúpe nehnuteľnosti v hotovosti a taktiež ochrany záujmu predávajúceho, t.j. že finančné prostriedky za nehnuteľnosť budú skutočne vyplatené, sa už bežne  využíva inštitút vinkulácie finančných prostriedkov na účte v banke.


Vinkulácia je obmedzenie, blokácia peňažných prostriedkov na účte kupujúceho v banke, pričom blokované prostriedky sa uvoľnia z účtu kupujúceho až keď nastane skutočnosť dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim v kúpnej zmluve, zvyčajne je touto skutočnosťou predloženie listu vlastníctva na ktorom už je ako vlastník nehnuteľnosti zapísaný kupujúci. Uvoľnenie finančných prostriedkov z účtu v banke však možno naviazať aj na inú skutočnosť, napr. predloženie kolaudačného rozhodnutia na inžinierske siete pri predaji pozemkov a pod.


Celý proces vinkulácie je jednoduchý a časovo nenáročný. Kupujúci na svojom účte v banke na základe zmluvy o vinkulácii s bankou zablokuje finančné prostriedky. V prípade ak je kupujúcich viac, postačí ak kúpnu cenu vinkuluje v prospech predávajúceho jeden z kupujúcich. Táto skutočnosť by mala byť v kúpnej zmluve uvedená.

Zmluvu o vinkulácii pripraví banka, pričom banke musí byť predložená podpísaná kúpna zmluva ako podklad na vyhotovenie vinkulácie. Predmetom zmluvy o vinkulácii je záväzok kupujúceho obmedziť právo nakladať s peňažnými prostriedkami na jeho účte.

V zmluve o vinkulácii sa taktiež uvedie výška sumy, ktorá bude blokovaná vinkuláciou, doba počas ktorej budú peňažné prostriedky vinkulované, zvyčajne je to doba 3 mesiacov, avšak vinkulácia môže byť dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim na akúkoľvek dobu. Vzhľadom na lehoty vyplývajúce zo zákona o katastri nehnuteľností je optimálne uzavrieť vinkuláciu na min. 3 mesiace.

V zmluve o vinkulácii sa taktiež uvedie za akých okolností banka uvoľní vinkulované peňažné prostriedky predávajúcemu, napr. predloženie listu vlastníctva na ktorom bude kupujúci zapísaný ako vlastník podľa kúpnej zmluvy. List vlastníctva na právne účely (nestačí LV z internetu) možno predložiť banke zvyčajne akýmkoľvek spôsobom, napr. osobne, poštou, pričom je vhodné predložiť list vlastníctva tej pobočke banky, ktorá vinkuláciu vyhotovila. Banka po predložení listu vlastníctva uvoľní finančné prostriedky na účet predávajúceho, resp. tak ako to bolo medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté v kúpnej zmluve. Banka môže prostriedky vyplatiť aj v hotovosti.

Nakladať s vinkulovanými peňažnými prostriedkami odo dňa podpisu zmluvy o vinkulácii možno len so súhlasom predávajúceho, t.j. predávajúci má istotu, že kúpna cena za nehnuteľnosť je blokovaná v jeho prospech a kupujúci už nemôže s peňažnými prostriedkami manipulovať. Predávajúci po podpise Zmluvy o vinkulácii kupujúcim obdrží od banky Oznámenie o vinkulácii. Celý proces vybavovania vinkulácie v jednotlivých bankách zvyčajne trvá od 1 do 3 dní.

Kupujúci za zriadenie vinkulácie na účte platí banke podľa Sadzobníka poplatkov a odmien, pričom k dnešnému dňu (25.05.2015) vybrané komerčné banky účtujú nasledovné jednorazové poplatky za vinkuláciu peňažných prostriedkov na účte klienta bez ohľadu na dobu vinkulácie:

 

SLSP, a.s.


vinkulácia prostriedkov na účte, vkladovom účte


70,- €


VÚB, a.s.


obmedzenie disponovania s vkladom na účte na základe zmluvy o  vinkulácii


80,- €


ČSOB, a.s.


zriadenie, zmena, zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov


70,- €


Tatra banka, a.s.


vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť


sadzba 0,25 % z vinkulovanej sumy, min. 120,- €,


Sberbank Slovensko, a.s.


vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť


sadzba 0,25 % z vinkulovanej sumy, min. 120,- € - max. 350,- €


OTP banka, a.s.


vinkulovanie peňažných prosriedkov na základe žiadosti klienta


70,- €


Poštová Banka, a.s.


zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou


70,- €

Unicredit bank, a.s.


vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie z podnetu klienta a vydanie potvrdenia


100,- €


  Prima Banka, a.s.

 

Vinkulácia peňažných prostriedkov 50,- €

 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vinkuláciou, resp. s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nás môžete kontaktovať emailom - robert@realitymove.sk alebo telefonicky - 0918/186 636.
Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

    

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD