Aktuálne informácie zo sveta nehnuteľností | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Aktuálne informácie zo sveta nehnuteľností

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor

21.11.2011

Kontakt a úradné hodiny.

Okresný úrad Levice, katastrálny odbor

21.11.2011

Kontakt a úradné hodiny.

Vyhláška ku katastrálnemu zákonu

30.04.2011

Vyhláška č. 461/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon).

Vyhláška ktorou sa vykonáva stavebný zákon

01.02.2011

Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vyhláška o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

31.01.2011

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie .

O územnoplánovacích podkladoch a dokumentácii

31.01.2011

Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

O štátnej správe pre územné plánovanie ...

31.01.2011

Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.

Katastrálny zákon

30.01.2011

Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra

29.01.2011

Vyhláška č. 22/2010 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Zákon o štátnom fonde rozvoja bývania

28.01.2011

Zákon č. 607/2003 Z.z.

 
Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2022 REALITY MOVE
made by TRIAD