Notárska úschova | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Notárska úschova
05.03.2015

Ďalším spôsobom ako popri vinkulácii na bankovom účte kupujúceho minimalizovať riziko pri kúpe nehnuteľnosti, je notárska úschova.

Notársku úschovu (úschovu peňazí) upravuje zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, konkrétne § 70 a nasledujúce zákona.

Notárska úschova je poistka pre kupujúceho a aj predávajúceho, že kúpna cena, resp. časť ceny podľa dohody zmluvných strán v kúpnej zmluve, je zložená do úschovy notárovi, s tým, že notár vyplatí uschované peňažné prostriedky predávajúcemu až po splnení vopred dohodnutých podmienok. Podmienkou je zvyčajne predloženie originálu listu vlastníctva použiteľného na právne úkony na ktorom bude ako vlastník zapísaný kupujúci  a prípadne aj predloženie originálu rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v súlade s ustanovením kúpnej zmluvy.

Kupujúci má tak istotu, že v prípade ak od zmluvy odstúpi, resp. ak nedôjde k prevodu vlastníckeho práva, vráti sa mu celá suma zložená do notárskej úschovy a predávajúci má istotu, že kúpna cena, resp. časť kúpnej ceny podľa dohody zmluvných strán je zložená v notárskej úschove a ak dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, táto suma mu bude z notárskej úschovy vyplatená. Výplata peňazí predávajúcemu sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom.

O prijatí peňazí do úschovy spíše notár  zápisnicu, súčasťou ktorej je najmä:

- Miesto a čas prevzatia peňazí do úschovy (peňažný prostriedky sa skladajú na účet notára v banke alebo pobočke zahraničnej banky),

- Označenie predávajúceho a kupujúceho, totožnosť oboch notár pri podpise zápisnice overí predloženými dokladmi totožnosti,

- Vyhlásenie o dôvode úschovy - označenie kúpnej zmluvy, označenie nehnuteľnosti,

- Presný údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke,

- Vyhlásenie kupujúceho ako zložiteľa, že požiadal notára o úschovu a vzdanie sa dispozičného práva nakladať s peniazmi počas úschovy,

- Dohoda účastníkov (predávajúci - prijímateľ, kupujúci - zložiteľ)  o podmienkach vydania predmetu úschovy,

- Údaj, že peniaze boli od zložiteľa prevzaté a prijaté do úschovy a označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čísla účtu, na ktorom sú prijaté peniaze uložené.

Originál zápisnice o zložení peňazí do notárskej úschovy notár vydá predávajúcemu aj kupujúcemu.

Notár vykonáva notársku úschovu za odplatu, pričom poplatky upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Základom pre odmenu notára za notársku úschovu je výška sumy, ktorá sa do notárskej úschovy skladá.  Odmena notára podľa prílohy k uvedenej vyhláške - Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosti - Položka E je nasledovná:

pri základe nepresahujúcom sumu 3 319, 39 eura

23, 24 eura

pri základe nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane

49, 79 eura

pri základe nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane

99, 58 eura

pri základe nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura vrátane

165, 97 eura

pri základe presahujúcom sumu 331 939, 19 eura

331, 94 eura


Vypracoval:

Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.


Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD