Vklad do katastra | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Vklad do katastra
01.03.2015

Najvýznamnejšie postavenie medzi zápismi do katastra nehnuteľností má vklad vlastníckeho alebo iného práva a to z dôvodu, že spôsobuje vznik, zmenu alebo zánik vlastníckeho práva a vecných práv k cudzej veci, t.j. má právotvorné účinky.

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv, a to konkrétne vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo, ak má mať účinky vecného práva, a aj práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, a nájomné práva k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov, sa zapisujú do katastra nehnuteľností vkladom, t.j. vznikajú, menia sa alebo zanikajú, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

Právne účinky vkladu nastávajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra o jeho povolení.

Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa začína na návrh účastníka konania, pričom účastníkom konania je každý účastník právneho úkonu (napr. účastník kúpnej zmluvy), na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad. Návrhu správa katastra priradí spisovú značku, ktorá pozostáva s označenia druhu zápisu V - vklad, poradového čísla a kalendárneho roku prijatia návrhu na vklad,  napr. V-332/2011

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra,
v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje.

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov; ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom.

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia, pričom správa katastra zašle rozhodnutie účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje,
nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.

Správa katastra doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

 

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD