Exekúcia spoluvlastníckeho podielu | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Exekúcia spoluvlastníckeho podielu
01.03.2015

V súlade so zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, najmä v súlade s § 166 Exekučného poriadku môže exekútor vykonať aj predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, pričom sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom nehnuteľností - § 134 a nasl.

Takáto exekúcia predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti sa môže vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti súhlasí a ak sa preukázalo, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti je vo vlastníctve povinného. Exekúcia sa vykoná dražbou a vzťahuje sa na spoluvlastnícky podiel aj s jeho súčasťami a príslušenstvom.

Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.

Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa spoluvlastníckeho podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu však podlieha schváleniu súdom. Cena spoluvlastníckeho podielu sa určí znaleckým posudkom, ktorý po vydaní exekučného príkazu zaobstará exekútor.

 

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD