Osvedčenie podpisu v zahraničí na veľvyslanectve | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Osvedčenie podpisu v zahraničí na veľvyslanectve
01.07.2015

V prípade ak nastane situácia, že majiteľ nehnuteľnosti sa nachádza v zahraničí a nechce alebo nemôže cestovať na Slovensko len kvôli podpisu kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti, alebo má v úmysle splnomocniť inú osobu na predaj jeho nehnuteľnosti, môže za tým účelom podpísať zmluvy, či iné dokumenty na našom Zastupiteľskom úrade v zahraničí. Takto overené dokumenty sú záväzné pre úrady v SR.

V zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (v zbierke zákonov uverejneného pod č. 32/1969 Zb.) článok 5 písm. f) je Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR (veľvyslanectvo) oprávnené vykonávať funkciu notára.

To znamená, že Konzulárne oddelenie osvedčuje (overuje) pravosť podpisov a pravosť fotokópií originálov dokumentov. Rovnako ako notár na území SR, zastupiteľský úrad nezodpovedá za obsah osvedčovaných listín.

Osvedčením pravosti podpisu Konzulárne oddelenie osvedčuje, že osoba listinu podpísala alebo že uznala podpis za vlastný, ak bola listina podpísaná skôr.

Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť. Žiadateľ listinu podpisuje priamo pred konzulárnym úradníkom. Žiadateľ je povinný samozrejme predložiť platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, prípadne cestovný pas.

Žiadateľ je povinný za osvedčenie podpisu uhradiť poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:

- Položka 254

a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis - 10 eur.

Bližšie informácie, kontaktné údaje na zastupiteľské úrady SR v zahraničí, prípadne informácie o osvedčovaní podpisu pred zahraničným notárom, resp. potreba legalizácie (superlegalizácie) takýchto dokumentov pre účely použitia v SR nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Vypracoval:

Mgr. Róbert Podhorský

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD