Vzor Kúpna zmluva na byt | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Vzor Kúpna zmluva na byt
05.03.2015

Zmluva
o
prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti


uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení

1. Miroslav Predávajúci
Bytom: Okružná 234/10, 821 01 Bratislava
Dát. nar.: 17.01.1970
r.č.: 700117/1234
č. OP: SL 444222
Štátna príslušnosť: SR

/ďalej len „predávajúci" /

a

2. Anton Kupujúci
Bytom: Podunajská 3456/23, 821 01 Bratislava
Dát. Nar.: 26.11.1967
r.č.: 671126/9876
č. OP: SL
232434

Štátna príslušnosť: SR

/ďalej len "kupujúci"/

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení dobrovoľne, slobodne, vážne, bez skutkového a právneho omylu, pri plnej spôsobilosti k právnym úkonom nižšie uvádzanú


Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

s nasledovným obsahom:


ČLÁNOK I.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaných na LV č. 123 vedených Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Bratislava, a to:

a) bytu č. 6 na 3. poschodí bytového domu súpisné č. 234, na ul. Okružná 10 v Bratislave - mestská časť Ružinov, postaveného na parcele č. 1222 o výmere 227 m2 a č. 1223 o výmere 166 m2,
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k vlastníctvu bytu o veľkosti 6543/339378,
c) spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k vlastníctvu bytu:

- parc. č. 1222 o výmere 227 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. č. 1223 o výmere 166 m2, zastavané plochy a nádvoria,

o veľkosti 6543/339378.

2. Predávajúci sa touto Zmluvou a za podmienok v nej uvedených zaväzuje odovzdať Predmet kúpy vo svojom výlučnom vlastníctve (nehnuteľné veci podľa Článku I., ods. 1 tejto Zmluvy, ďalej len "Predmet kúpy") a previesť vlastnícke právo v prospech kupujúceho, ktorý sa zaväzuje Predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutým spôsobom kúpnu cenu podľa Článku VI. tejto Zmluvy.

3. Kupujúci v súlade s touto Zmluvou nadobúda vlastnícke právo k Predmetu kúpy v podiele 1/1.


Článok II.
Popis a rozloha bytu

1. Byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým sú predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC a pivnica nachádzajúca v suteréne bytového domu.

2. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 42,4 m2.

3. Vnútorným vybavením bytu sú rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody vody, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zriaďovacie predmety, rozvody káblovej televízie, radiátory, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka, kuchynská linka, sporák, vaňa, umývadlo a WC.

4. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt, vrátane zárubní, a hlavnými uzavieracími ventilmi teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.


Článok III.
Určenie a popis spoločných
častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva

1. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu na bytovom dome.

2. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

3. Spoločnými zariadeniami domu sú: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.

4. Priečka oddeľujúca prevádzaný byt od bytu susediaceho s prevádzaným bytom je v podielovom spoluvlastníctve vlastníka prevádzaného bytu a susedného bytu.


Článok IV.
Technický stav predmetu kúpy

1. Predávajúcemu nie sú známe žiadne vady predmetu kúpy a jeho vybavenia, spoločných častí, spoločných zariadení domu, okrem vád zodpovedajúcich primeranému opotrebeniu Predmetu kúpy s ohľadom na jeho vek; najmä mu nie sú známe žiadne vady strechy, vodovodných, elektrických, plynových a tepelných rozvodov.

2. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom Predmetu kúpy a jeho vybavenia a so stavom spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva a v tomto stave ho kupuje.


Článok V.
Úprava práv k pozemku

1. Predávajúci spolu s bytom prevádza na kupujúceho aj spoluvlastnícky podiel na pozemkoch uvedených v článku I. ods. 1, ktorého veľkosť je 6543/339378.


Článok VI.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Celková dohodnutá kúpna cena za Predmet kúpy uvedený v Článku I., ods. 1 tejto zmluvy predstavuje sumu spolu 69.700,- € (slovom: šesťdesiatdeväťtisícsedemsto eur).

2. Kúpna cena bude zložená do notárskej úschovy v prospech účtu predávajúceho č. 123 456 7891/1100 vedeného v Tatra banke, a.s. najneskôr do 2 dní od podpísania tejto zmluvy, o čom kupujúci predloží predávajúcemu od príslušného notára potvrdenie (zápisnicu o zložení finančných prostriedkov do notárskej úschovy). Návrh na vklad vlastníckeho práva podľa Článku IX. tejto zmluvy podajú zmluvné strany až po splnení povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety.

3. Kúpna cena bude uvoľnená na účet predávajúceho č. 123 456 7891/1100 vedeného v Tatra banke, a.s. bez zbytočného odkladu po tom, čo príslušný notár obdrží (akýmkoľvek spôsobom, doručené ľubovoľnou osobou) originál výpisu z listu vlastníctva vystaveného na právne úkony, vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra hlavného mesta Bratislava, pre obec Bratislava - mestská časť Ružinov, kat. územie Ružinov, okres Bratislava II, podľa ktorého výlučným vlastníkom predmetu kúpy je kupujúci, a tento je prostý akýchkoľvek tiarch v podobe právnych vád, dlhov, záložných práv, vecných bremien a iných práv vecnej povahy. Na predmetnom liste vlastníctva nemôže byť zapísaná žiadna poznámka obmedzujúca prevod predmetu kúpy, t.j. začatie konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľností, začatie exekúcie predajom nehnuteľností, vyhlásenie konkurzu proti budúcemu predávajúcemu, začatie vyvlastňovacieho konania, príp. predbežné opatrenie, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťami a ani vecné bremeno. Na informatívnu poznámku sa neprihliada.

(Alternatíva: vinkulácia

2. Kúpna cena bude vinkulovaná na bankovom účte kupujúceho č. 0010010001/0900, vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. v prospech účtu predávajúcich

č. 123 456 7891/1100 vedeného v Tatra banke, a.s. najneskôr do 5 dní od podpísania tejto zmluvy, o čom kupujúci predloží predávajúcemu od príslušnej banky potvrdenie. Návrh na vklad vlastníckeho práva podľa Článku IX. tejto zmluvy podajú zmluvné strany až po splnení povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s vinkuláciou kúpnej ceny na účte kupujúceho znáša kupujúci.

3. Kúpna cena bude uvoľnená na účet predávajúcich č. 123 456 7891/1100 vedeného v Tatra banke, a.s. bez zbytočného odkladu po tom, čo príslušná banka obdrží (akýmkoľvek spôsobom, doručené ľubovoľnou osobou) originál výpisu z listu vlastníctva vystaveného na právne úkony, vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra hlavného mesta Bratislava, pre obec Bratislava - mestská časť Ružinov, kat. územie Ružinov, okres Bratislava II, podľa ktorého výlučným vlastníkom predmetu kúpy je kupujúci, a tento je prostý akýchkoľvek tiarch v podobe právnych vád, dlhov, záložných práv, vecných bremien a iných práv vecnej povahy. Na predmetnom liste vlastníctva nemôže byť zapísaná žiadna poznámka obmedzujúca prevod predmetu kúpy, t.j. začatie konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľností, začatie exekúcie predajom nehnuteľností, vyhlásenie konkurzu proti budúcemu predávajúcemu, začatie vyvlastňovacieho konania, príp. predbežné opatrenie, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťami a ani vecné bremeno. Na informatívnu poznámku sa neprihliada.)

Článok VII.
Správa domu

1. Predávajúci oboznámil kupujúceho, že na základe Zmluvy o výkone správy správu Predmetu kúpy zabezpečuje Bytový podnik XY, s.r.o., Podružná 22, 821 01 Bratislava, IČO: 12 345 678 (ďalej len „správca").

2. Kupujúci vyhlasuje, že pristupuje k zmluve o správe uvedenej v odseku 1 tohto Článku Zmluvy.


Článok VIII.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá, že uviedol kupujúcemu o Predmete kúpy iba pravdivé informácie a v súlade s týmto vyhlásením zaručuje kupujúcemu, že:
a) predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve,
b) práva a povinnosti mu stanovené touto Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je predávajúci viazaný, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným, že na Predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné právne povinnosti, s výnimkou záložného práva v zmysle § 15 zákona č. 182/93 Zb. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
c) vlastnícke právo predávajúceho k Predmetu kúpy nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom, alebo dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo kupujúceho k Predmetu kúpy,
d) ku dňu prevodu sú zaplatené všetky dane a poplatky vzťahujúce sa na Predmet kúpy za predchádzajúce daňové obdobia, a rovnako sa predávajúci zaväzuje bezodkladne uhradiť všetky poplatky a nedoplatky spojené s užívaním Predmetu kúpy do dátumu odovzdania Predmetu kúpy kupujúcemu na základe zápisnice o odovzdaní a prebratí Predmetu kúpy podpísaného zmluvnými stranami,
e) nezaťaží Predmet kúpy žiadnymi ťarchami, ani budúcimi do doby prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho.

2. V prípade, ak niektorej zo zmluvných strán vznikne konaním druhej zmluvnej strany škoda, je tá zmluvná strana, ktorá škodu spôsobila, povinná takúto škodu nahradiť.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou. Predávajúci sa zaväzuje nevykonať žiadne úkony, ktoré by mali alebo mohli mať za následok obmedzenie vlastníckeho práva kupujúceho k Predmetu kúpy, predovšetkým nezriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno, ani inú ťarchu alebo záväzok zmluvný alebo vecno-právny v prospech tretích osôb.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že momentom uzatvorenia tejto Zmluvy nebude s Predmetom kúpy disponovať a bude ho užívať tak, aby na ňom nevznikla škoda prevyšujúca bežné opotrebenie.

5. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať všetky kľúče od Predmetu kúpy a spoločných priestorov kupujúcemu a Predmet kúpy uvoľniť najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho podľa Čl. IV. tejto Zmluvy. Zmluvné strany pri odovzdávaní Predmetu kúpy spíšu zápisnicu, ktorá bude okrem uvedenia dátumu a miesta jej spísania obsahovať aj údaje o stave odberu elektrickej energie, plynu, teplej a studenej vody, prípade iné skutočnosti, ktorých vyznačenie bude požadovať niektorá zo zmluvných strán. Súčasťou zápisnice o odovzdaní Predmetu kúpy budú aj všetky hnuteľné veci odovzdávané spolu s Predmetom kúpy.

6. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť úplnú a bezodkladnú súčinnosť pri všetkých administratívnych úkonoch potrebných k prevzatiu Predmetu kúpy a potrebných k prepisu médií na kupujúceho.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený predmet tejto Zmluvy.


Článok IX.
Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
a nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že na základe tejto zmluvy navrhnú Správe katastra hlavného mesta Bratislava, aby v kat.úz. Ružinov na LV č. 123 zapísala vklad vlastníckeho práva takto:

V časti A LV:
Stavby
Súp.č. 234 na parc.č. 1222 o výmere 227 m2 a parc. č. 1223 o výmere 166 m2, druh stavby 9 - Bytový dom,

V časti B LV:
Vchod: Okružná 10, 3. posch., Byt č.: 6

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6543/339378

32. Anton Kupujúci, rod. Kupujúci
Bytom: Podunajská 3456/23, 821 01 Bratislava
Dát. Nar.: 26.11.1967
r.č.: 671126/9876
Štátna príslušnosť: SR
Podiel: 1/1V ostatných častiach bez zmien.


2. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predmetu kúpy dňom právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra hlavného mesta Bratislavy o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho k Predmetu kúpy.

3. Správny poplatok za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností uhradí predávajúci.


Článok X.
Zmeny a dodatky

1. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby dosiahli rovnaký výsledok ako bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami.


Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál (t.j. rovnakej právnej sily).

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je vyhlásenie správcu o tom, že k termínu prevodu vlastníctva bytu predávajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru, na úhradách do fondu prevádzky, údržby a opráv, ani poplatky z omeškania spojené s nedoplatkami.

3. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy pre jednotlivé zmluvné strany oprávňujú, resp. zaväzujú ich právnych nástupcov.

5. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce prehlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné.

6. Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v súvislosti s touto Zmluvou sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva, ani jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva nebude brániť následnému alebo ďalšiemu uplatneniu takéhoto práva, alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva.

7. Táto Zmluva sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov a praxe Slovenskej republiky.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna a bez omylu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že nekonajú pod nátlakom ani v tiesni, ich vôľa je slobodná a vážna, dostatočne určitá, na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú a zároveň vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nebola žiadnym spôsobom obmedzená.


V Bratislave, dňa 16.03.2011
......................................................

kupujúci
......................................................

predávajúci

 

 

Vypracoval:

Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

 

 

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD