Zákon o  stavebných výrobkoch. | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Zákon o stavebných výrobkoch.
31.12.2010


90/1998 Z.z.

ZÁKON


z 10. februára 1998

o stavebných výrobkoch
Zmena:264/1999 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2000
Zmena:134/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2000
Zmena:413/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2001
Zmena:413/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2002
Zmena:134/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2004
Zmena:134/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:173/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2008


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet úpravy


(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky, za ktorých možno uvádzať na trh stavebný výrobok,
b) metódy kontroly zhody vlastností stavebných výrobkov a systému vnútropodnikovej kontroly s technickými špecifikáciami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len "metódy kontroly zhody"),
c) systémy preukazovania zhody vlastností stavebných výrobkov a činnosti vnútropodnikovej kontroly s technickými špecifikáciami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len "preukazovanie zhody"),
d) autorizáciu právnických osôb a fyzických osôb na výkon činností pri preukazovaní zhody a oznamovanie autorizovaných osôb Európskej komisii (ďalej len "notifikácia"),
e) technické osvedčovanie, udeľovanie oprávnení vydávať a zrušovať technické osvedčenia a notifikáciu osvedčovacích miest,
f) označovanie stavebných výrobkov značkami zhody,
g) pôsobnosť správnych orgánov,
h) pokuty.

(2) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 2
Stavebný výrobok


(1) Stavebným výrobkom je každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby vrátane

a) stavebných látok, dielcov a zariadení,
b) stavebných montovaných celkov zhotovených výrobcom zo stavebných látok, dielcov a zariadení, ktoré sa uvádzajú na trh a zabudovávajú do stavby ako ucelené časti stavieb,
c) súborov stavebných látok a dielcov uvádzaných na trh ako ucelené systémy, z ktorých sa zhotovuje stavba alebo jej časť.

(2) Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie použitie, vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie stavebného výrobku do konštrukcie stavby, ak

a) jeho prípadné vyňatie zo stavby je nemožné alebo je možné iba so znížením úžitkových vlastností stavby, alebo
b) činnosti, ktorými sa do stavby stavebný výrobok zabuduje alebo zo stavby vyberie, sú stavebnými prácami.

§ 2a
Uvádzanie na trh


(1) Na trh možno uvádzať len stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe1) na deklarovaný účel (ďalej len "vhodný na použitie v stavbe").

(2) Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, v ktorej má byť použitý, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby.1a)

(3) Stavebný výrobok, ktorý svojimi vlastnosťami môže ovplyvniť aspoň jednu základnú požiadavku na stavby, a ak jeho účel, rozsah alebo spôsob obvyklého používania v stavbe je významným rizikom vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby, možno uvádzať na trh len so značkou zhody podľa § 8 alebo na základe vydaného predbežného technického osvedčenia podľa § 26a ods. 1 písm. a); zoznam takýchto stavebných výrobkov ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17 ods. 4 (ďalej len "vykonávací predpis").

§ 3
Technické špecifikácie


(1) Vlastnosti stavebných výrobkov, ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe, upravujú technické špecifikácie a všeobecne záväzné právne predpisy. Technické špecifikácie sú

a) technické normy, ktorými sa v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát"), prevzali harmonizované európske technické normy, 2) a notifikované normy členských štátov,
b) slovenské technické normy2) platné len na území Slovenskej republiky, určené ako vhodné na preukazovanie zhody,
c) európske technické osvedčenia,
d) technické osvedčenia platné len na území Slovenskej republiky.

(2) Ak existujú technické špecifikácie podľa odseku 1 písm. a), nemožno na preukazovanie zhody použiť národné technické špecifikácie podľa odseku 1 písm. b) alebo d) po dátume ukončenia ich súbežného uplatňovania s národnými technickými špecifikáciami oznámenom Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie. Technické osvedčenie podľa odseku 1 písm. d) nemožno použiť ani vtedy, ak existuje slovenská technická norma podľa odseku 1 písm. b).

§ 4
Technické osvedčovanie


(1) Technické osvedčovanie je postup vydávania technického osvedčenia podľa § 26 ods. 6, ktorý sa vykonáva vtedy, keď pre stavebný výrobok, ktorý má byť uvedený na trh, neexistuje nijaká z technických špecifikácií podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) alebo postup vydávania technického osvedčenia podľa § 26 ods. 7, ktorý sa vykonáva vtedy, keď pre stavebný výrobok existuje predpis na technické osvedčovanie vydaný Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie alebo zvláštny postup technického osvedčovania stavebného výrobku vydaný a schválený podľa pravidiel tejto organizácie.

(2) Obsahom technického osvedčovania je overovanie vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe a určovanie podmienok preukazovania zhody.

(3) Technické osvedčenie je doklad o pozitívnom hodnotení vhodnosti stavebného výrobku, založené na splnení základných požiadaviek na stavby, v ktorých sa stavebný výrobok použije.

(4) Vykonávať technické osvedčovanie stavebného výrobku a vydávať a zrušovať technické osvedčenia je oprávnené osvedčovacie miesto. Osvedčovacie miesto je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") udelilo oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa tohto zákona. Osvedčovacím miestom nemôže byť výrobca stavebného výrobku (ďalej len "výrobca").

(5) Oprávnenie podľa odseku 3 možno udeliť tomu, kto spĺňa tieto predpoklady:

a) zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti pri technickom osvedčovaní a dodržiavať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce,
b) má potrebné technické prostriedky a prístrojové vybavenie a je schopný overovať vhodnosť použitia stavebných výrobkov v stavbe,
c) je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činností pri technickom osvedčovaní, najmä objektivitu meraní a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich zamestnancov, ako aj zo strany technických zamestnancov bezprostredne vykonávajúcich jednotlivé úkony technického osvedčovania, a zhrnúť a nezaujato vyhodnotiť oznámené údaje, vlastné zistenia a návrhy všetkých zainteresovaných osôb,
d) je schopný prijímať nezaujaté rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov a iných osôb, ktoré by mohli mať z určitého výsledku technického osvedčovania prospech, a zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
e) má prehľad o dokumentoch vydávaných Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie a o vydaných technických špecifikáciách a je schopný zabezpečiť, že technické osvedčovanie bude v súlade s týmito dokumentmi,
f) má miesto trvalého pobytu alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

(6) Osvedčovacím miestom oprávneným vydávať európske technické osvedčenia v Slovenskej republike je osvedčovacie miesto podľa odseku 4, ktoré je členom Európskej organizácie pre technické osvedčovanie.

DRUHÁ ČASŤ
PREUKAZOVANIE ZHODY


§ 5
Obsah a predmet


(1) Obsahom preukazovania zhody je overovanie vlastností stavebného výrobku, ktoré ovplyvňujú jeho vhodnosť na použitie v stavbe, a posúdenie výroby stavebného výrobku metódami kontroly zhody.

(2) Ak stavebný výrobok musí spĺňať aj technické požiadavky podľa osobitného predpisu, 3a) výrobca zabezpečí posúdenie zhody podľa osobitného predpisu3a) a preukázanie zhody podľa tohto zákona.

(3) Preukazovanie zhody vykonávajú výrobcovia a autorizované osoby.

(4) Náklady na preukazovanie zhody znáša výrobca.

§ 6
Metódy kontroly zhody


(1) Na kontrolu zhody sa používajú tieto metódy:

a) počiatočné skúšky typu stavebného výrobku (ďalej len "počiatočná skúška"),
b) skúšky vzoriek stavebného výrobku vo výrobe vykonané podľa plánu skúšok výrobcu (ďalej len "plánovaná skúška"),
c) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe z dodávky pripravenej na expedíciu alebo odobratých na trhu, alebo na stavenisku (ďalej len "kontrolná skúška"),
d) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe z dodávky pripravenej na expedíciu alebo odobratých na trhu, vykonaných výrobcom alebo autorizovanou osobou,
e) zavedenie a udržiavanie systému vnútropodnikovej kontroly u výrobcu,
f) počiatočná inšpekcia výroby stavebného výrobku a systému vnútropodnikovej kontroly (ďalej len "počiatočná inšpekcia"),
g) priebežná inšpekcia, posudzovanie a hodnotenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly (ďalej len "priebežná inšpekcia").

(2) Metódy podľa ods. 1 uplatňuje výrobca alebo autorizovaná osoba podľa systému preukazovania zhody určeného v technických špecifikáciách alebo vo vykonávacom predpise.

§ 7
Systémy preukazovania zhody


(1) Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto systémov:

a) certifikáciou zhody (systémy 1+ a 1),
b) vyhlásením zhody doplneným certifikátom vnútropodnikovej kontroly (systémy 2+ a 2),
c) vyhlásením zhody (systémy 3 a 4).

(2) Ak má výrobca zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonáva plánované skúšky, autorizovaná osoba vydá certifikát zhody podľa odseku 1 písm. a)

a) v systéme 1+

1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie,
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií a
4. na základe vykonávania kontrolných skúšok,

b) v systéme 1

1. na základe vykonaných počiatočných skúšok,
2. na základe vykonanej počiatočnej inšpekcie a
3. na základe vykonávania priebežných inšpekcií.

(3) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa ods. 1 písm. b), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a vykonané počiatočné skúšky a

a) v systéme 2+ vykonáva plánované skúšky a autorizovaná osoba vydala certifikát vnútropodnikovej kontroly na základe počiatočnej inšpekcie a priebežných inšpekcií,
b) v systéme 2 autorizovaná osoba vydala certifikát vnútropodnikovej kontroly na základe počiatočnej inšpekcie.

(4) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody podľa ods. 1 písm. c), ak má zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a

a) v systéme 3 autorizovaná osoba vykonala počiatočné skúšky;
b) v systéme 4 vykonal alebo obstaral vykonanie počiatočných skúšok.

(5) Ak podľa technickej špecifikácie má vykonať alebo obstarať vykonanie počiatočných skúšok niektorých vlastností stavebného výrobku autorizovaná osoba a ostatných výrobca, počiatočné skúšky sa vykonajú podľa technickej špecifikácie.

(6) Ak ide o stavebný výrobok v kusovej výrobe, ktorý nemá významný vplyv na zdravie alebo na bezpečnosť, výrobca môže vydať vyhlásenie zhody v systéme 4. To neplatí, ak to vylučuje technická špecifikácia alebo vykonávací predpis.

§ 7a
Vyhlásenie zhody


(1) Výrobca vydá vyhlásenie zhody, ak sa určeným systémom preukazovania zhody preukáže zhoda vlastností stavebného výrobku a systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Vyhlásenie zhody sa vydáva v štátnom jazyku a obsahuje najmä

a) údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b) údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho druhové označenie, obchodný názov, označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
c) údaje o účele a spôsobe použitia stavebného výrobku v stavbe podľa technickej špecifikácie,
d) informácie o nevhodnosti použitia stavebného výrobku, o obmedzeniach jeho použitia v stavbe a o spôsobe jeho trvalého a pevného zabudovania do stavby,
e) informáciu o technickej špecifikácii, s ktorou je stavebný výrobok a vnútropodniková kontrola v zhode,
f) informáciu o tom, na základe akých certifikátov a počiatočných skúšok je vydané, doplnenú označením autorizovanej osoby, ktorá vydala certifikát alebo vykonala počiatočné skúšky,
g) dátum začiatku platnosti vyhlásenia,
h) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby výrobcu,
i) údaje o splnomocnenom zástupcovi (§ 29 ods. 2) zahraničného výrobcu, ak je ustanovený, a meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby zástupcu.

(3) Ak prestal platiť certifikát vnútropodnikovej kontroly alebo ak výrobca sám zistil nezhodu stavebného výrobku alebo systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou, alebo ak technická špecifikácia stratila platnosť, výrobca je povinný

a) zastaviť uvádzanie stavebného výrobku na trh,
b) oznámiť zastavenie uvádzania na trh orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu, 4)
c) stiahnuť stavebný výrobok z trhu, ak sa zistí, že v dôsledku zistenej nezhody nie je vhodný na použitie v stavbe,
d) účinným spôsobom informovať verejnosť, ak použitie stavebného výrobku ohrozuje bezpečnosť a zdravie.

(4) Výrobca je povinný uchovávať vyhlásenie zhody a všetky podkladové písomnosti desať rokov odo dňa skončenia uvádzania stavebného výrobku na trh a na požiadanie ich poskytnúť oprávnenému kontrolnému orgánu podľa osobitných predpisov.4a) To neplatí, ak ide o podkladové písomnosti k vyhláseniu zhody dovezeného stavebného výrobku označeného označením CE.

§ 8
Označovanie stavebného výrobku značkou zhody


(1) Výrobca na vlastné náklady označí značkou zhody stavebný výrobok, ktorého vhodnosť na použitie v stavbe bola preukázaná podľa § 7.

(2) Stavebný výrobok sa označí označením CE4b) a sprievodnými údajmi podľa určenej technickej špecifikácie, ak sa preukázala zhoda s technickou špecifikáciou podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c).

(3) Stavebný výrobok sa označí slovenskou značkou zhody CSK a sprievodnými údajmi v štátnom jazyku podľa vykonávacieho predpisu, ak sa preukázala zhoda s technickou špecifikáciou podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo d).

(4) Stavebný výrobok označený značkou zhody podľa odseku 2 nemožno označiť i značkou zhody podľa ods. 3.

(5) Označením stavebného výrobku podľa odseku 2 alebo 3 sa potvrdzuje aj zhoda posúdená podľa osobitného predpisu.3a) Stavebný výrobok označený podľa tohto zákona sa už neoznačuje podľa osobitného predpisu.3a)

(6) Dovozca stavebného výrobku označeného označením CE je povinný na výzvu oprávneného kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov4a) v primeranej lehote predložiť podkladové písomnosti k vyhláseniu zhody, ak pri výkone dohľadu vznikne pochybnosť o opodstatnenosti označenia stavebného výrobku označením alebo o vyhlásení zhody a ide o stavebný výrobok, ktorý má významný vplyv na zdravie alebo na bezpečnosť.

§ 8a
Vnútropodniková kontrola


(1) Vnútropodniková kontrola je stála vlastná kontrola výroby uplatňovaná výrobcom, ktorá zabezpečuje, aby výroba stavebného výrobku a vyrobený stavebný výrobok boli v zhode s technickými špecifikáciami a týmto zákonom. Výrobca je povinný uplatňovať vnútropodnikovú kontrolu založenú na kontrolných úkonoch a postupoch (ďalej len "kontrolné postupy") ako dôveryhodný a účinný systém udržiavaný po celý čas výroby stavebného výrobku.

(2) Uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly výrobcom zahŕňa:

a) vydávanie prevádzkových predpisov upravujúcich kontrolné postupy,
b) vykonávanie kontrolných postupov podľa prevádzkových predpisov,
c) zaznamenávanie vykonaných kontrolných postupov a výsledkov vykonaných skúšok,
d) využívanie výsledkov uplatnených kontrolných postupov a vykonaných skúšok na

1. nápravu zistenej nezhody stavebného výrobku s technickými špecifikáciami,
2. prípadnú úpravu kontrolných postupov s cieľom odstraňovať príčiny nezhôd stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.

(3) Podľa druhu a zloženia stavebného výrobku, technológie jeho výroby a citlivosti jeho vlastností na zmeny vo výrobe kontrolné postupy zahŕňajú všetky alebo len niektoré z týchto činností:

a) opis a kontrolu vstupných surovín a polotovarov alebo len ich častí, alebo zložiek,
b) kontrolu používaného výrobného zariadenia, najmä nastavenie strojov a ich vybavenie, v medzistupňoch výroby stavebného výrobku.

(4) Uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly musí výrobca organizovať tak, aby výrobu opustili len stavebné výrobky, ktoré prešli všetkými kontrolnými postupmi určenými v prevádzkových predpisoch. Ak stavebný výrobok výrobu opustil a bol expedovaný skôr, než výrobca zistil všetky výsledky kontrolných postupov, neodkladne o tom upovedomí odberateľa.

(5) Výrobca je povinný vypracúvať správy o výsledkoch vykonaných kontrolných postupov a sledovať, či stavebný výrobok prešiel kontrolnými postupmi určenými v prevádzkových predpisoch. Zo správ musí jednoznačne vyplývať, že stavebný výrobok je v zhode s technickými špecifikáciami. Pri vyhodnocovaní výsledkov kontrolných postupov sa prednostne uplatňujú štatistické metódy.

(6) Ak sa kontrolnými postupmi v niektorej fáze výroby zistí, že vyrábaný stavebný výrobok nie je v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca je povinný neodkladne vykonať úkony na odstránenie príčiny zistenej nezhody. Po odstránení nezhody výrobca zabezpečí zopakovanie kontrolných postupov určených prevádzkovými predpismi. Stavebné výrobky, ktoré nie sú v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca ihneď vyradí z dodávky určenej na trh, vhodne označí a až do rozhodnutia o ich použití uskladní ich oddelene od ostatných stavebných výrobkov.

(7) Výrobca je povinný určiť pre každú svoju prevádzkareň, v ktorej sa vyrába stavebný výrobok alebo jeho časť, alebo zložka, ako aj pre každý stupeň výroby stavebného výrobku, zamestnanca povereného zabezpečovať postupy preukazovania zhody na jednotlivých stupňoch výroby stavebného výrobku, zisťovať a zaznamenávať všetky prípady nezhody stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a určovať opatrenia a postupy na odstránenie zistených prípadov nezhody. Poverený zamestnanec musí mať potrebné vedomosti o systéme vnútropodnikovej kontroly a o technológii výroby stavebného výrobku.

(8) Výrobca je povinný zabezpečiť, aby sa na vykonávanie kontrolných postupov používali len zariadenia schopné prevádzky, overené a kalibrované.5) Na vykonávanie kontrolných postupov musí mať výrobca kontrolné, skúšobné a meracie zariadenia a potrebné vybavenie. Ak výrobca nemá také zariadenia alebo vybavenie, je povinný zabezpečiť, aby kontrolné postupy vykonávala iná osoba, ktorá má potrebné zariadenia a vybavenie a zamestnancov spôsobilých na ich vykonávanie. Ak takou osobou je akreditovaná osoba podľa osobitného predpisu5a) s akreditáciou na vykonávanie kontrolných postupov, považuje sa za osobu, ktorá spĺňa požiadavky tohto zákona na vykonávanie kontrolných postupov.

(9) Výrobca je povinný viesť dokumentáciu vnútropodnikovej kontroly. Dokumentácia vnútropodnikovej kontroly obsahuje

a) opis výroby,
b) dátum výroby,
c) použitý kontrolný postup,
d) zistené výsledky kontroly,
e) kritériá zhody.

(10) Výrobca je povinný po celý čas výroby a desať rokov odo dňa jej skončenia uschovávať úplnú dokumentáciu o stavebných výrobkoch a o jednotlivých šaržiach vyrobených stavebných výrobkov vrátane výrobných detailov a údajov o ich vlastnostiach, ako aj záznamy o tom, komu boli expedované stavebné výrobky alebo ich šarže ako prvému. Stavebné výrobky a ich šarže musia byť jednoznačne identifikovateľné a podrobnosti o ich výrobe spätne sledovateľné.

(11) Povinnosť ustanovená v ods. 7 sa nevzťahuje na výrobcov, ktorí zamestnávajú vo výrobe stavebného výrobku menej ako 20 zamestnancov.

§ 9
Skúšky


(1) Účelom počiatočných skúšok je zistiť hodnoty a triedy vlastností typu stavebného výrobku. Ak výsledky počiatočných skúšok platia aj na varianty skúšaného typu stavebného výrobku, samostatné počiatočné skúšky variantov stavebného výrobku nie sú potrebné.

(2) Počiatočné skúšky sa vykonávajú v rozsahu a skúšobnými postupmi a úkonmi (ďalej len "skúšobný postup") podľa technických špecifikácií, najmä skúškou vykonanou na vzorke stavebného výrobku, výpočtom, uznaním údajov zistených predchádzajúcimi počiatočnými skúškami, zatriedením stavebného výrobku do triedy bez ďalšieho skúšania a uznaním konvenčných hodnôt alebo uznaním údajov zistených osvedčovacími skúškami na základe dohody medzi autorizovanou osobou a osvedčovacím miestom.

(3) Počiatočné skúšky je potrebné v nevyhnutnom rozsahu opakovať, ak vo výrobe stavebného výrobku nastala zmena, ktorá môže ovplyvniť vlastnosti stavebného výrobku.

(4) Účelom plánovaných skúšok je v rozsahu určenom technickými špecifikáciami porovnávať hodnoty alebo triedy vlastností vyrobeného stavebného výrobku s hodnotami alebo triedami zistenými počiatočnými skúškami stavebného výrobku. Plánované skúšky vykonáva alebo obstaráva výrobca v rozsahu a v počte podľa plánu skúšok. Počet odoberaných vzoriek stavebného výrobku a počet vykonaných skúšok nesmie byť nižší, než určujú technické špecifikácie.

(5) Účelom kontrolných skúšok je v rozsahu určenom technickými špecifikáciami porovnávať hodnoty alebo triedy vlastností vyrobeného stavebného výrobku s hodnotami alebo triedami zistenými počiatočnými skúškami stavebného výrobku. Kontrolné skúšky vykonáva autorizovaná osoba na vzorke stavebného výrobku odobratej vo výrobe, na trhu alebo na stavenisku.

(6) Ak technická špecifikácia neurčuje rozsah počiatočných skúšok, plánovaných skúšok alebo kontrolných skúšok alebo neurčuje skúšobné postupy potrebné na ich vykonanie, určia ich spoločne autorizované osoby oprávnené na preukazovanie zhody rovnakej skupiny stavebných výrobkov.

(7) Účelom osvedčovacích skúšok je určenými skúšobnými postupmi alebo výpočtami zistiť vlastnosti stavebného výrobku v konaní podľa § 26. Skúšobné postupy a výpočty vykonáva alebo obstaráva osvedčovacie miesto. Ak obstarávané skúšobné postupy alebo výpočty nevykonáva autorizovaná osoba, osvedčovacie miesto dohliada na vykonávanie skúšok alebo výpočtov.

(8) Autorizované osoby vykonávajú skúšobné postupy a výpočty predovšetkým vlastnými zamestnancami a vlastnými technickými prostriedkami. Ak ide o veľkorozmerné vzorky stavebného výrobku, ktorého preprava do laboratória autorizovanej osoby je nehospodárna, autorizovaná osoba môže vykonať skúšky alebo ich časť u výrobcu s použitím jeho skúšobného zariadenia, ak použité skúšobné zariadenie spĺňa požiadavky podľa určeného skúšobného postupu.

§ 9a
Skúšobný protokol


(1) O každej skúške sa vyhotovuje skúšobný protokol. Skúšobný protokol musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) identifikačné údaje o výrobcovi a o mieste výroby,
b) údaje o stavebnom výrobku, ktorého vzorka sa skúšala,
c) údaje o spôsobe, mieste a čase odobratia vzorky stavebného výrobku a o osobe, ktorá vzorku stavebného výrobku odobrala,
d) označenie skúšobného laboratória a údaje o osobách, ktoré skúšku vykonali,
e) označenie skúšobného postupu a technickej špecifikácie, podľa ktorej sa skúška vykonala,
f) dátum a označenie miesta vykonania skúšky,
g) výsledky skúšky a ich analýzu, ak je potrebná,
h) údaj o mieste a dátum doručenia protokolu žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i) registračné číslo autorizovanej osoby alebo notifikovanej osoby, ak vykonala skúšku,
j) podpis vedúceho skúšobného laboratória.

(2) Pri uznávaní údajov z predchádzajúcich počiatočných skúšok sa v skúšobnom protokole musia preukázať všetky údaje týkajúce sa identity skúšaných vzoriek stavebných výrobkov a použitých skúšobných postupov.

§ 10
Odoberanie vzoriek na skúšku


(1) Vzorky stavebného výrobku potrebné na vykonanie skúšky sa odoberajú spôsobom a postupom podľa technických špecifikácií. Vzorky stavebného výrobku odobraté na vykonanie kontrolnej skúšky sa vždy vyberajú náhodným výberom.

(2) Odobraté vzorky stavebného výrobku musia reprezentovať stavebný výrobok uvádzaný na trh a musia byť označené tak, aby nemohlo dôjsť k zámene s podobnými stavebnými výrobkami z rôznych miest výroby alebo od rôznych výrobcov. Označenie odobratej vzorky musí obsahovať najmenej obchodné meno výrobcu a označenie miesta výroby, dátum a čas odobratia vzorky. Ak je označenie odobratej vzorky zakódované, musia sa dať tieto údaje zistiť z protokolu o odobratí vzoriek.

(3) Autorizovaná osoba odoberá vzorky stavebného výrobku určené na vykonanie počiatočných skúšok v rámci systémov preukazovania zhody 1+ a 1 a na vykonanie kontrolných skúšok. Výrobca odoberá vzorky stavebného výrobku určené na vykonávanie počiatočných skúšok v rámci ostatných systémov preukazovania zhody a na vykonávanie plánovaných skúšok.

(4) Ak vzorky stavebného výrobku odoberá autorizovaná osoba, vyhotoví o odobratí vzoriek protokol, ktorý musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) údaje o výrobcovi a mieste výroby,
b) údaj o mieste odobratia vzoriek vo výrobe,
c) údaj o množstve rovnakých stavebných výrobkov v sklade alebo vo výrobnej dávke, z ktorej sa odobrali vzorky, ak je to potrebné na vykonanie skúšky,
d) údaj o počte odobratých vzoriek,
e) identifikáciu stavebného výrobku podľa technickej špecifikácie,
f) označenie stavebného výrobku výrobcom,
g) označenie vzoriek autorizovanou osobou,
h) označenie vlastností stavebného výrobku, ktoré majú byť predmetom skúšky,
i) dátum odobratia vzoriek,
j) meno a priezvisko zamestnanca autorizovanej osoby a jeho vlastnoručný podpis a meno a priezvisko zamestnanca výrobcu prítomného pri odoberaní vzorky a jeho vlastnoručný podpis,
k) registračné číslo autorizovanej osoby alebo notifikovanej osoby.

§ 11
Počiatočná inšpekcia


(1) Účelom počiatočnej inšpekcie je zistiť, či je u výrobcu zavedená a uplatňovaná účinná vnútropodniková kontrola vytvárajúca organizačné a technické predpoklady na trvalé udržiavanie kvality výroby stavebného výrobku. V rámci počiatočnej inšpekcie sa posudzuje výroba a vnútropodniková kontrola, ktorá sa týka jedného stavebného výrobku a jeho variantov, prípadne skupiny stavebných výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou.

(2) Výsledok počiatočnej inšpekcie a posúdenie účinnosti vnútropodnikovej kontroly sa uvedie v písomnej správe. V nej sa tiež uvedie, či uplatňovaná vnútropodniková kontrola je dôveryhodná a v súlade s technickými špecifikáciami a týmto zákonom (§ 8a).

(3) Po dohode s osvedčovacím miestom autorizovaná osoba môže uznať prehliadku výrobných prevádzok a posúdenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly, ktoré vykonalo osvedčovacie miesto podľa § 26 ods. 5 a 6, ako počiatočnú inšpekciu.

§ 12
Priebežná inšpekcia


(1) Účelom priebežnej inšpekcie je sledovať, či uplatňovaná vnútropodniková kontrola výrobcu je počas výroby stavebného výrobku v súlade s technickými špecifikáciami a týmto zákonom (§ 8a) a či výrobca splnil opatrenia uložené autorizovanou osobou pri počiatočnej inšpekcii alebo pri predchádzajúcich priebežných inšpekciách.

(2) Priebežné inšpekcie sa vykonávajú na podklade písomnej správy z počiatočnej inšpekcie v lehotách podľa plánu priebežných inšpekcií vypracovaného autorizovanou osobou na základe technických špecifikácií vzťahujúcich sa na vyrábaný stavebný výrobok.

(3) Ďalšie priebežné inšpekcie mimo plánu podľa odseku 2 sa vykonávajú

a) na základe oznámenia výrobcu o zmene vo výrobe,
b) na základe nedostatkov zistených

1. priebežnou inšpekciou v činnosti vnútropodnikovej kontroly alebo
2. kontrolou vykonanou orgánom dohľadu nad trhom v kvalite stavebného výrobku,

c) pri obnovení výroby stavebného výrobku, ak jej prerušenie trvalo dlhšie ako 12 mesiacov.

(4) Medzi dvoma priebežnými inšpekciami vykonávanými podľa odseku 2 nesmie uplynúť viac ako 12 mesiacov.

(5) Obsah každej priebežnej inšpekcie, najmä podstatné zistenia rozdielov v porovnaní s počiatočnou inšpekciou, sa uvedú v písomnej správe.

(6) Ak sa pri priebežnej inšpekcii zistí, že uplatňovaný systém vnútropodnikovej kontroly nie je v súlade s technickými špecifikáciami alebo týmto zákonom (§ 8a) a zistené nedostatky nemožno odstrániť na mieste, autorizovaná osoba vyzve výrobcu, aby ich v určenej lehote odstránil. Po uplynutí určenej lehoty sa vykoná ďalšia priebežná inšpekcia, prednostne zameraná na kontrolu odstránenia nedostatkov.

(7) Ak sa pri priebežnej inšpekcii podľa odseku 6 zistí, že výrobca nedostatky neodstránil, autorizovaná osoba

a) začne konanie o zrušenie certifikátu zhody alebo certifikátu vnútropodnikovej kontroly, ak je autorizovaná podľa § 15 ods. 1 písm. a) alebo b),
b) dá podnet na začatie konania o zrušenie certifikátu zhody alebo certifikátu vnútropodnikovej kontroly, ak je autorizovaná podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo d),
c) oznámi orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu, že vyhlásenie zhody výrobcom je v rozpore s určenou technickou špecifikáciou.

(8) Výrobca je povinný neodkladne oznámiť autorizovanej osobe všetky zmeny v technológii výroby stavebného výrobku alebo v použitých surovinách a polotovaroch, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti alebo kvalitu stavebného výrobku.

§ 15
Autorizovaná osoba


(1) Autorizovaná osoba je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti pri preukazovaní zhody. Podľa postavenia a obsahu činnosti pri preukazovaní zhody autorizovaná osoba môže byť autorizovaná

a) na vykonávanie certifikácie zhody,
b) na vykonávanie certifikácie systému vnútropodnikovej kontroly,
c) na vykonávanie inšpekcie alebo
d) ako skúšobné laboratórium.

(2) Ministerstvo v osvedčení o autorizácii určí postavenie autorizovanej osoby podľa ods. 1 a rozsah jej činnosti podľa toho, ako spĺňa predpoklady autorizácie. Autorizovaná osoba môže byť autorizovaná aj pre niekoľko činností podľa ods. 1. Autorizovanou osobou podľa ods. 1 písm. a) až c) nemôže byť výrobca. Výrobca môže byť autorizovanou osobou podľa ods. 1 písm. d), ak je zaručená nezávislosť skúšobného laboratória v rámci organizačnej štruktúry podniku výrobcu.

(3) Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. a) je oprávnená vydávať a zrušovať certifikáty zhody a vykonávať alebo obstarávať vykonanie skúšok a inšpekcií, ktoré sú podkladom na vydanie alebo zrušenie certifikátu zhody.

(4) Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. b) je oprávnená vydávať a zrušovať certifikáty vnútropodnikovej kontroly a vykonávať alebo obstarávať vykonanie inšpekcií, ktoré sú podkladom na vydanie alebo zrušenie certifikátu vnútropodnikovej kontroly.

(5) Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. c) je oprávnená vykonávať inšpekcie systému vnútropodnikovej kontroly a priebežné inšpekcie.

(6) Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. d) je oprávnená overovať vlastnosti stavebných výrobkov vykonávaním skúšok podľa skúšobných postupov určených technickými špecifikáciami, ak ide o preukazovanie zhody, alebo podľa skúšobných postupov určených osvedčovacím miestom, ak ide o technické osvedčovanie. Rozsah jej autorizácie musí umožňovať vykonávanie všetkých skúšok potrebných na overenie vlastnosti stavebného výrobku najmenej pre jednu základnú požiadavku na stavby.

(7) Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. a) môže poveriť autorizovanú osobu podľa ods. 1 písm. c) vykonaním inšpekcie systému vnútropodnikovej kontroly a priebežných inšpekcií a autorizovanú osobou podľa ods. 1 písm. d) vykonaním počiatočných skúšok a kontrolných skúšok. Autorizovaná osoba podľa ods. 1 písm. b) môže poveriť autorizovanú osobu podľa ods. 1 písm. c) vykonaním inšpekcie systému vnútropodnikovej kontroly a priebežných inšpekcií.

(8) Autorizovaná osoba môže v rozsahu svojej autorizácie poveriť inú osobu, aby v jej mene vykonala niektoré úkony pri preukazovaní zhody. V protokole, v písomnej správe a v certifikáte sa uvedie, ktorý úkon vykonala poverená osoba.

(9) Autorizovaná osoba je povinná ku dňu začatia činnosti poistiť sa zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom vlastnej činnosti pri preukazovaní zhody a byť po celý čas výkonu činnosti poistená.

(10) Autorizovaná osoba, ktorá je notifikovaná [§ 17 ods. 1 písm. i)], má okrem práv a povinností podľa tohto paragrafu právo vydávať v rozsahu svojej notifikácie dokumenty umožňujúce výrobcovi označovať stavebný výrobok značkou zhody podľa § 8 ods. 2.

§ 16
Autorizácia


(1) Autorizáciu podľa § 15 môže ministerstvo udeliť tomu, kto spĺňa tieto predpoklady:

a) zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti pri preukazovaní zhody a schopnosť zabezpečiť vykonanie úkonov poverenou osobou tak, akoby ich vykonali samy,
b) má technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie jednotlivých metód preukazovania zhody alebo ich má zmluvne zabezpečené od inej osoby,
c) je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činností pri preukazovaní zhody, najmä objektivitu meraní alebo výpočtov a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich zamestnancov, ako aj zo strany technických zamestnancov bezprostredne vykonávajúcich jednotlivé úkony preukazovania zhody,
d) je schopný zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
e) má prehľad o vydaných technických špecifikáciách a je schopný zabezpečiť, že preukazovanie zhody bude v súlade s technickými špecifikáciami,
f) má sídlo alebo miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

(2) Pri zisťovaní predpokladov podľa odseku 1 sa skúmajú:

a) úroveň pracovných postupov a narábania so vzorkami stavebných výrobkov,
b) úroveň vedenia dokumentácie,
c) úroveň vzdelávacieho systému zamestnancov a spĺňanie kvalifikačných predpokladov vzdelania a praxe,
d) kvalita vykonávaných činností a úroveň riadenia a získavania spätných informácií,
e) kapacitné možnosti a vybavenosť technickej základne,
f) úroveň systému zabezpečenia ochrany údajov,
g) obsah zmlúv a kontrolných mechanizmov vo vzťahu k deklarovaným zmluvným subdodávateľom.

(3) Na udelenie autorizácie nie je právny nárok. Ministerstvo udelí toľko autorizácií a v takej skladbe, aby sa pre každú skupinu stavebných výrobkov zabezpečilo preukazovanie zhody podľa tohto zákona a pritom sa nevytvorili možnosti na zneužitie monopolného postavenia niektorej autorizovanej osoby.

(4) Autorizáciu možno odňať autorizovanej osobe, ak

a) stratila predpoklady podľa odseku 1,
b) neodstránila v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody, a to napriek upozorneniu alebo uloženej pokute,
c) nie je poistená (§ 15 ods. 8).

§ 13-§ 14 boli zrušené predpisom 413/2000 Z. z. s účinnosťou od 31.12.2000

TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ SPRÁVNYCH ORGÁNOV


§ 17
Ministerstvo


(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy

a) vypracúva a predkladá vláde koncepcie a rozvojové programy v oblasti výroby stavebných výrobkov,
b) spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach technických špecifikácií, preukazovania zhody a výkonu dohľadu nad trhom a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov o stavebných výrobkoch,
c) spolupracuje s orgánmi pre technickú normalizáciu pri navrhovaní, tvorbe a schvaľovaní slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na stavebné výrobky,
d) vykonáva dozor nad preukazovaním zhody a nad technickým osvedčovaním,
e) udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie predpokladov autorizovanej osoby,
f) udeľuje a odníma oprávnenia na výkon činnosti osvedčovacieho miesta a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie predpokladov osvedčovacieho miesta,
g) zabezpečuje zverejňovanie predpisov na technické osvedčovanie, ktoré vydala Európska organizácia pre technické osvedčovanie, v štátnom jazyku,
h) navrhuje slovenské technické normy vhodné na preukazovanie zhody a zrušenie určenia ich vhodnosti (§ 3 ods. 1),
i) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej republiky so Stálym výborom pre stavebníctvo, notifikuje autorizované osoby a osvedčovacie miesta a určuje predstaviteľov Slovenskej republiky v európskych sektorových skupinách pre stavebníctvo a v Európskej organizácii pre technické osvedčovanie,
j) zverejňuje vo svojom vestníku

1. oznámenia o udelení a odňatí autorizácií a o udelení a odňatí oprávnení vydávať a zrušovať technické osvedčenia,
2. vzory certifikátov a vyhlásení zhody,
3. oznámenia o vydaní a zrušení európskych technických osvedčení a technických osvedčení platných len na území Slovenskej republiky,
4. oznámenia o dátume a spôsobe zverejnenia predpisov na technické osvedčovanie vydaných Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie, preložených do štátneho jazyka,
5. oznámenia o dátumoch období koexistencie technických špecifikácií podľa § 3 ods. 1 písm. a) s národnými technickými špecifikáciami,
6. iné významné informácie a údaje týkajúce sa technických špecifikácií a preukazovania zhody,

k) vydáva na požiadanie výrobcu stanovisko o zatriedení stavebného výrobku do systému preukazovania zhody a o tom, či ide o stavebný výrobok, ak je medzi výrobcom a autorizovanou osobou alebo osvedčovacím miestom o tom pochybnosť,
l) poskytuje na požiadanie autorizovanej osobe alebo osvedčovaciemu miestu vysvetlenie, ako používať predpisy o stavebných výrobkoch a technické špecifikácie.

(2) Ministerstvo je pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody oprávnené

a) ukladať autorizovanej osobe a osvedčovaciemu miestu povinnosť odstrániť zistený nedostatok v ich činnosti a určiť na to primeranú lehotu,
b) navrhnúť autorizovanej osobe zrušenie certifikátu zhody (§ 22 ods. 3) alebo osvedčovaciemu miestu zrušenie technického osvedčenia (§ 26b ods. 1),
c) ukladať pokuty.

(3) Fyzické osoby poverené výkonom dozoru nad preukazovaním zhody podľa odseku 2 sú

a) oprávnené vstupovať na pracoviská autorizovanej osoby, osvedčovacieho miesta a výrobcu, kde sa vykonávajú oprávnenia pri preukazovaní zhody a technickom osvedčovaní,
b) oprávnené nahliadať do dokumentácie autorizovanej osoby, osvedčovacieho miesta a výrobcu, ktorá sa týka výkonu ich oprávnení pri preukazovaní zhody a technickom osvedčovaní,
c) povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru, a to aj po skončení pracovného vzťahu k ministerstvu.

(4) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a) zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené podľa tohto zákona (§ 8 ods. 5), a systémy preukazovania zhody, ktoré sa vzťahujú na ich preukazovanie,
b) podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.

(5) Ministerstvo vydáva opatrenia, ktorými pre stavebné výrobky podľa jednotlivých technických špecifikácií stanovuje vlastnosti, ktorých parametre výrobca pri preukazovaní zhody musí deklarovať.

§ 19
Pokuty


(1) Ministerstvo je oprávnené uložiť

a) pokutu do 200 000 Sk autorizovanej osobe alebo osvedčovaciemu miestu, ak

1. porušuje napriek upozorneniu podmienky udelenej autorizácie alebo udeleného oprávnenia,
2. nevykonáva bez vážneho dôvodu viac ako šesť mesiacov činnosti, na ktoré bola autorizovaná alebo na ktoré jej bolo udelené oprávnenie,
3. neodstráni v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody;

b) pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto

1. neoprávnene vystupoval ako autorizovaná osoba alebo ako osvedčovacie miesto,
2. rozmnožil časť technického osvedčenia bez súhlasu osvedčovacieho miesta.

(2) Orgán štátnej kontroly vnútorného trhu4) je oprávnený uložiť pokutu do 5 000 000 Sk výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi (§ 29 ods. 2), dovozcovi alebo distribútorovi, ktorý

a) uviedol na trh stavebný výrobok, ktorý nie je označený značkou zhody v súlade s vykonávacím predpisom alebo pre ktorý nie je vydané predbežné technické osvedčenie,
b) neoprávnene urobil vyhlásenie zhody (§ 7a ods. 1),
c) nezastavil uvádzanie stavebného výrobku na trh alebo nestiahol stavebný výrobok z trhu, hoci tak bol povinný vykonať podľa zákona alebo na základe rozhodnutia orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu (§ 7a ods. 3),
d) neuchovával vyhlásenie zhody a podkladové písomnosti desať rokov odo dňa skončenia uvádzania stavebného výrobku na trh (§ 7a ods. 4) alebo
e) neoprávnene použil značku zhody, alebo použil označenie zameniteľné so značkou zhody (§ 8).

(3) Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno zvýšiť až na dvojnásobok, ak

a) ide o pokutu za opakované konanie podľa odsekov 1 a 2,
b) sa konaním podľa odsekov 1 a 2 spôsobila havária s následkami na živote a zdraví osôb alebo so značnou škodou na majetku alebo na zložkách životného prostredia.

(4) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania, na jeho následky, okolnosti a trvanie.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa orgán oprávnený uložiť pokutu dozvedel o konaní podľa odsekov 1 až 3, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

(6) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 18 bol zrušený predpisom 134/2004 Z. z. s účinnosťou od 31.3.2004

ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE


§ 20
Použitie všeobecných predpisov o správnom konaní


(1) Všeobecný predpis o správnom konaní8) sa vzťahuje na konanie podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na konanie

a) o vydanie certifikátu zhody alebo certifikátu vnútropodnikovej kontroly (ďalej len "certifikát"),
b) o zrušenie certifikátu (§ 22),
c) o námietkach (§ 23),
d) o preskúmanie postupu a rozhodnutia autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta (§ 24),
e) o vydanie technického osvedčenia (§ 26),
f) o vydanie predbežného technického osvedčenia (§ 26a),
g) o zrušenie technického osvedčenia (§ 26b).

§ 21
Konanie o vydanie certifikátu


(1) Konanie sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu autorizovanej osobe na vykonávanie certifikácie zhody podľa § 15 ods. 1 písm. a) alebo certifikácie vnútropodnikovej kontroly podľa § 15 ods. 1 písm. b).

(2) Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú

a) údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b) údaje o stavebnom výrobku, najmä

1. jeho druhové označenie a obchodný názov,
2. označenie všetkých jeho typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
3. účel jeho použitia v stavbe a prípadné obmedzenia použitia v stavbe a
4. spôsob jeho trvalého a pevného zabudovania do stavby,

c) údaj o tom, či sa má vydať certifikát zhody alebo certifikát vnútropodnikovej kontroly,
d) údaje o systéme vnútropodnikovej kontroly, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpečení a technickom vybavení,
e) označenie technickej špecifikácie, ktorá sa má v konaní použiť.

(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný nedostatok, pre ktorý konanie nemôže pokračovať, autorizovaná osoba vyzve výrobcu, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo aby odstránil jej iný nedostatok. Ak to výrobca v určenej lehote neurobí, autorizovaná osoba konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi.

(4) Autorizovaná osoba do desať dní odo dňa, keď je žiadosť doplnená alebo odstránený iný jej nedostatok, doručí výrobcovi návrh zmluvy o podmienkach vydania certifikátu (ďalej len "zmluva"). Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o zmluve o kontrolnej činnosti.9) Ak výrobca návrh zmluvy odmietne alebo zmluva nie je uzavretá z iného dôvodu, autorizovaná osoba konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi.

(5) Autorizovaná osoba pred uzavretím zmluvy zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi, ak

a) výrobca vzal žiadosť späť alebo
b) ak zistí, že
1) nie je autorizovaná na certifikáciu v rozsahu podanej žiadosti, alebo jej bola autorizácia odňatá po podaní žiadosti,
2) neexistuje technická špecifikácia, podľa ktorej možno vydať certifikát,
3) v tej istej veci prebieha konanie u inej autorizovanej osoby,
4) výrobca po začatí konania zanikol bez právneho nástupcu,
5) stavebný výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, sa prestal vyrábať alebo jeho výroba bola zakázaná alebo zastavená na príkaz oprávneného orgánu.

(6) Autorizovaná osoba môže odstúpiť od zmluvy, ak výrobca neplní zmluvu alebo je najmenej dva mesiace nečinný a bez jeho súčinnosti nemožno v konaní pokračovať, alebo ak vznikne prekážka konania podľa odseku 5 po uzavretí zmluvy; oznámenie o odstúpení od zmluvy spolu so žiadosťou bezodkladne doručí výrobcovi.

(7) Výrobca môže vziať žiadosť späť a podať ju inej autorizovanej osobe len do uzavretia zmluvy. Výrobca môže odstúpiť od zmluvy, ak autorizovaná osoba neplní zmluvu alebo ak je nečinná, najmä ak do dvoch mesiacov odo dňa platnosti zmluvy nevykonala nijaký úkon potrebný na vydanie certifikátu.

(8) Ak sa v konaní postupmi podľa § 7 ods. 2 alebo 3 preukáže, že stavebný výrobok alebo vnútropodniková kontrola sú v zhode s technickou špecifikáciou

a) podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo d), autorizovaná osoba vydá výrobcovi certifikát,
b) podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c), autorizovaná osoba, ktorá je notifikovaná, vydá výrobcovi európsky certifikát.

(9) Ak sa v konaní postupmi podľa § 7 ods. 2 alebo 3 nepreukáže zhoda stavebného výrobku s technickou špecifikáciou, autorizovaná osoba certifikát nevydá. Nevydanie certifikátu sa výrobcovi oznamuje písomne s uvedením dôvodu nevydania certifikátu.

(10) Certifikát obsahuje

a) označenie autorizovanej osoby,
b) označenie výrobcu a miesta výroby stavebného výrobku,
c) údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho druhové označenie, obchodný názov a označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou, údaje o účele použitia v stavbe podľa technickej špecifikácie a o prípadných obmedzeniach použitia v stavbe,
d) označenie technickej špecifikácie, na základe ktorej bol vydaný certifikát, a informáciu o vlastnostiach stavebného výrobku, ktoré sa v konaní overovali,
e) názov a číslo certifikátu a dátum začiatku jeho platnosti,
f) údaje o podmienkach platnosti certifikátu,
g) podpis oprávnenej osoby.

(11) Certifikát je platný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti. Certifikát sa vydáva s platnosťou na neurčitý čas. Autorizovaná osoba obmedzí platnosť certifikátu, ak o to požiada výrobca, a to na čas, ktorý uviedol v žiadosti alebo uplatnil v konaní. Autorizovaná osoba môže obmedziť platnosť certifikátu aj vtedy, ak

a) je v schvaľovacom konaní nová technická špecifikácia, a to na čas do nadobudnutia jej platnosti,
b) sa pripravuje zmena technológie výroby stavebného výrobku, a to na čas do zavedenia novej technológie,
c) údaje o stavebnom výrobku alebo o systéme vnútropodnikovej kontroly v žiadosti podľa odseku 2 majú časovo obmedzenú platnosť, a to na čas ich platnosti,
d) odstránenie zistenej nepodstatnej odchýlky od technickej špecifikácie vyžaduje systémové zmeny v technológii výroby stavebného výrobku alebo v systéme vnútropodnikovej kontroly, a to na čas do ich vykonania, najviac na päť rokov.

(12) Certifikát sa doručuje výrobcovi a oznámenie o jeho vydaní orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu.

(13) Certifikát možno kopírovať len ako celok. Kopírovať len jeho časť možno len so súhlasom autorizovanej osoby.

(14) Výrobca môže vydať vyhlásenie zhody najskôr v deň nasledujúci po dni začiatku platnosti certifikátu.

(15) Ak sa počas platnosti certifikátu zmenia údaje, ktoré sú obsahom certifikátu, ale zmena nie je dôvodom na zrušenie certifikátu, autorizovaná osoba vydá na žiadosť výrobcu certifikát obsahujúci nové údaje a výrobca vydá nové vyhlásenie zhody.

§ 22
Konanie o zrušenie certifikátu


(1) Autorizovaná osoba začne konanie o zrušenie certifikátu, ak

a) výrobca neodstránil v určenej lehote nezhodu stavebného výrobku alebo systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou,
b) stavebný výrobok podľa vykonaných kontrolných skúšok nie je v zhode s technickými špecifikáciami,
c) systém vnútropodnikovej kontroly trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly výroby,
d) skončila sa platnosť technickej špecifikácie, podľa ktorej bol vydaný certifikát,
e) výrobca uskutočnil zmeny v technológii výroby alebo v použitých surovinách alebo polotovaroch, ktoré majú taký podstatný vplyv na vlastnosti stavebného výrobku, že je potrebné vydať nový certifikát,
f) výroba stavebného výrobku bola prerušená na viac ako 12 mesiacov,
g) výrobca je v likvidácii alebo bol na neho vyhlásený konkurz,
h) výrobca neumožnil autorizovanej osobe vykonať priebežnú inšpekciu alebo kontrolné skúšky,
i) výrobca požiadal o zrušenie certifikátu.

(2) Konanie sa začína dňom doručenia upovedomenia o jeho začatí výrobcovi.

(3) Ak sa v konaní preukáže niektorý z dôvodov podľa odseku 1, autorizovaná osoba zruší certifikát.

(4) Oznámenie autorizovanej osoby o zrušení certifikátu sa doručuje výrobcovi a orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu. Ak taký certifikát bol vydaný na základe technického osvedčenia aj osvedčovaciemu miestu.

(5) Odo dňa doručenia rozhodnutia oznámenia o zrušení certifikátu výrobcovi stráca platnosť jeho vyhlásenie zhody a od tohto dňa nemožno uvádzať na trh stavebný výrobok, ktorého sa rozhodnutie týka.

§ 23
Konanie o námietkach


(1) Proti jednotlivým úkonom autorizovanej osoby v konaní o vydanie alebo zrušenie certifikátu má výrobca právo písomne podať námietky. Námietky sa podávajú autorizovanej osobe do desať dní odo dňa uskutočnenia úkonu, ak v zmluve nie je dohodnutá iná lehota. Námietky nemajú odkladný účinok.

(2) Autorizovaná osoba je povinná neodkladne sa zaoberať námietkami a preskúmať napadnutý postup alebo úkon. Ak napadnutý postup alebo úkon vykonala iná autorizovaná osoba, vyžiada si jej vyjadrenie a predloženie písomnej správy o vykonanej inšpekcii, skúške alebo meraní.

(3) Ak autorizovaná osoba zistí opodstatnenosť námietok, zabezpečí na náklady toho, kto spôsobil napadnutý nedostatok, jeho odstránenie, najmä opakované meranie, vykonanie kontrolnej skúšky a opravu protokolu. Odstránenie nedostatku do troch dní písomne oznámi výrobcovi.

(4) Ak autorizovaná osoba zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi do troch dní od skončenia preskúmania námietok.

§ 24
Konanie o preskúmanie


(1) Výrobca je oprávnený požiadať ministerstvo o preskúmanie postupu a úkonov autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta, ak sa domnieva, že sú v rozpore s týmto zákonom. O preskúmanie možno požiadať do 30 dní odo dňa doručenia

a) vrátenej žiadosti výrobcovi podľa § 21 ods. 3 až 5 alebo podľa § 26 ods. 3 a 4,
b) oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa § 21 ods. 6,
c) certifikátu podľa § 21 ods. 8, technického osvedčenia podľa § 26 ods. 12 alebo predbežného technického osvedčenia podľa § 26a ods. 1,
d) oznámenia o nevydaní certifikátu podľa § 21 ods. 9 alebo technického osvedčenia podľa § 26 ods. 8,
e) oznámenia o zrušení certifikátu podľa § 22 ods. 4, predbežného technického osvedčenia podľa § 26a ods. 3 alebo technického osvedčenia podľa § 26b ods. 3.

(2) Žiadosť je písomná a obsahuje

a) údaje o výrobcovi a o autorizovanej osobe alebo o osvedčovacom mieste,
b) opis toho, v čom výrobca vidí porušenie zákona,
c) návrh rozhodnutia ministerstva.

(3) Ministerstvo v konaní preskúma správnosť postupu autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta a súlad preskúmavaných úkonov so zákonom, najmä preskúma nestrannosť a objektívnosť hodnotenia získaných údajov a podkladov a či preskúmavané úkony vychádzajú z návrhov výrobcu, zo zmluvy, z protokolov o vykonaných skúškach a z písomných správ z vykonaných inšpekcií. Ak z preskúmania zistí opodstatnenosť žiadosti, napadnutý úkon zruší; inak žiadosť zamietne.

(4) Na účely preskúmavania žiadostí výrobcov v konaní minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky po dohode so združeniami výrobcov stavebných výrobkov ustanoví komisiu, v ktorej budú zastúpení odborníci z teórie i praxe.

§ 26
Konanie o vydanie technického osvedčenia


(1) Konanie o vydanie technického osvedčenia sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu osvedčovaciemu miestu. Žiadosť možno podať iba na jedno osvedčovacie miesto.

(2) Náležitosti žiadosti o začatie konania o vydaní technického osvedčenia sú:

a) údaje o výrobcovi,
b) údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho podrobný technický opis a technické výkresy,
c) správa o výsledkoch vykonaných skúšok, meraní a iných činností, ktoré majú význam pre vydanie technického osvedčenia,
d) údaje o rozsahu vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe,
e) údaje o výrobe stavebného výrobku, najmä o mieste výroby, začatí výroby, množstve už vyrobených stavebných výrobkov, prípadne o plánovanom množstve ich výroby,
f) údaje o systéme vnútropodnikovej kontroly, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpečení a technickom vybavení,
g) označenie

1. predpisu Európskej organizácie pre technické osvedčovanie na vydanie európskeho technického osvedčenia vzťahujúceho sa na stavebný výrobok, ak výrobca vydanie európskeho technického osvedčenia požaduje, alebo
2. technickej normy, podľa ktorej sa majú overovať vlastnosti stavebného výrobku alebo posudzovať účinnosť systému vnútropodnikovej kontroly, ak táto technická norma existuje, ale nie je technickou špecifikáciou podľa § 3 ods. 1.

(3) Ak žiadosť o začatie konania nemá požadované náležitosti, osvedčovacie miesto vyzve výrobcu, aby ju v určenej lehote doplnil. Ak ju výrobca v tejto lehote nedoplní, osvedčovacie miesto konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi. Rovnako postupuje, ak výrobca v určenej lehote neuhradil dohodnutú cenu za úkony technického osvedčovania alebo preddavok tejto ceny.

(4) Osvedčovacie miesto na základe žiadosti doručí výrobcovi do 30 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, návrh zmluvy o podmienkach vydania technického osvedčenia. Ak výrobca návrh zmluvy odmietne alebo zmluva nevznikne z iného dôvodu, osvedčovacie miesto zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi.

(5) Výrobca je povinný umožniť zamestnancom osvedčovacieho miesta vstup do všetkých výrobných prevádzok, kde sa vyrába stavebný výrobok, ktorý je predmetom konania. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na zastavenie konania.

(6) Ak osvedčovacie miesto vydáva technické osvedčenie platné len na území Slovenskej republiky, overí alebo obstará overenie vlastností stavebného výrobku a posúdenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly a zistené výsledky porovná s technickou normou uvedenou výrobcom [ods. 2 písm. g) druhý bod] a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na stavebný výrobok. Ak ide o stavebný výrobok, na ktorý výrobca neuviedol technickú normu, osvedčovacie miesto overí vhodnosť stavebného výrobku z hľadiska základných požiadaviek na stavby a požiadaviek na bezpečnosť osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby a overí alebo obstará overenie vlastností stavebného výrobku a posúdenie účinnosti systému vnútropodnikovej kontroly.

(7) Ak osvedčovacie miesto vydáva európske technické osvedčenie, postupuje podľa predpisu Európskej organizácie pre technické osvedčovanie vydaného na stavebný výrobok; ak taký predpis nebol vydaný, postupuje podľa ním vypracovaného postupu technického osvedčovania prerokovaného s ostatnými osvedčovacími miestami, ktoré sú členmi Európskej organizácie pre technické osvedčovanie.

(8) Ak sa v konaní preukáže, že stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, osvedčovacie miesto vydá technické osvedčenie. Ak osvedčovacie miesto vydáva európske technické osvedčenie, pred jeho vydaním ho doručí na zaujatie stanoviska osvedčovacím miestam, ktoré sú členmi Európskej organizácie pre technické osvedčovanie, a vydá ho po zohľadnení ich pripomienok. Ak osvedčovacie miesto nevydá technické osvedčenie, písomne to oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať dôvody nevydania technického osvedčenia.

(9) Vydať nové technické osvedčenie alebo vykonať zmenu v technickom osvedčení možno iba v novom konaní. Ak ide o zmenu v technickom osvedčení, žiadosť sa podáva na osvedčovacie miesto, ktoré vydalo pôvodné technické osvedčenie.

(10) Technické osvedčenie obsahuje

a) označenie osvedčovacieho miesta,
b) označenie výrobcu a miesta výroby stavebného výrobku,
c) údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho druhové označenie, obchodný názov a označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
d) údaje o účele a spôsobe použitia stavebného výrobku v stavbe a o prípadných obmedzeniach jeho použitia v stavbe,
e) údaje o podmienkach platnosti technického osvedčenia,
f) názov a číslo technického osvedčenia a dátum jeho vydania,
g) meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej podpísať technické osvedčenie a jej podpis,
h) systém preukazovania zhody, uvedenie skúšok vyžadovaných určeným systémom preukazovania zhody a požiadavky na systém vnútropodnikovej kontroly,
i) označovanie stavebného výrobku značkou zhody a požiadavky na sprievodné údaje,
j) prílohy, a to

1. podrobný technický opis stavebného výrobku, prípadne doplnený aj nákresmi,
2. opis zistených vlastností stavebného výrobku a údaje o nameraných hodnotách preukazujúcich zistené vlastnosti,
3. zoznam použitých a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem,
4. zoznam dokumentov použitých pri vydávaní technického osvedčenia.

(11) Technické osvedčenie sa vydáva na určitý čas, najviac na päť rokov, s možnosťou predĺženia najviac na ďalších päť rokov. Technické osvedčenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti. V konaní o predĺženie platnosti technického osvedčenia sa postupuje podľa predchádzajúcich odsekov. Osvedčovacie miesto nepredĺži platnosť technického osvedčenia, ak pre výrobok existuje

a) technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. a), ktorá je po období koexistencie s národnými technickými špecifikáciami,
b) technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. b).

(12) Technické osvedčenie sa doručuje výrobcovi a podstatné údaje o jeho obsahu sa oznamujú ministerstvu. Vydanie technického osvedčenia, ako aj predĺženie jeho platnosti alebo jeho zmenu ministerstvo uverejní vo svojom vestníku.

(13) Rozmnožovať technické osvedčenie možno len vcelku. Rozmnožovať iba jeho niektorú časť možno len so súhlasom osvedčovacieho miesta. Výrobca je povinný na požiadanie umožniť nahliadnutie do technického osvedčenia, ako aj vydať žiadateľovi do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti odpis alebo fotokópiu technického osvedčenia za úhradu skutočných nákladov.

§ 26a
Predbežné technické osvedčenie


(1) Osvedčovacie miesto môže v konaní podľa § 26 vydať predbežné technické osvedčenie, ak ide o

a) stavebný výrobok uvedený v zozname stavebných výrobkov podľa vykonávacieho predpisu, ktorého vhodnosť na použitie v stavbe možno overiť len jeho použitím v stavbe, a ak tým nebudú významne ohrozené základné požiadavky na stavby, 1a)
b) nový stavebný výrobok, ktorého použitie v stavbe významne ovplyvňuje aspoň jednu základnú požiadavku na stavby.

(2) Predbežné technické osvedčenie stavebného výrobku podľa odseku 1 písm. a) nahrádza preukázanie zhody a značku zhody na uvedenie stavebného výrobku na trh pre konkrétne stavby na území Slovenskej republiky, ktoré sú v ňom uvedené. Osvedčovacie miesto obmedzí platnosť predbežného technického osvedčenia takéhoto stavebného výrobku na čas nevyhnutný na overenie vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe, najviac však na dva roky, bez možnosti jej predĺženia.

(3) Predbežné technické osvedčenie stavebného výrobku podľa odseku 1 písm. b) nie je podmienkou jeho uvedenia na trh. Osvedčovacie miesto obmedzí platnosť predbežného technického osvedčenia takéhoto stavebného výrobku na určitý čas, najviac na dva roky, bez možnosti jej predĺženia.

(4) Ak platnosť predbežného technického osvedčenia nezanikla uplynutím času platnosti ani zrušením osvedčovacím miestom pred skončením konania podľa § 26, platnosť predbežného osvedčenia zaniká vydaním technického osvedčenia alebo oznámenia o nevydaní technického osvedčenia. Vydanie technického osvedčenia na základe predbežného technického osvedčenia podľa odseku 1 písm. b) je možné len vtedy, ak je nový stavebný výrobok v zozname stavebných výrobkov podľa vykonávacieho predpisu.

§ 26b
Konanie o zrušenie technického osvedčenia


(1) Osvedčovacie miesto začne konanie o zrušenie technického osvedčenia,

a) ak na ten istý stavebný výrobok toho istého výrobcu bolo vydané európske technické osvedčenie,
b) ak všeobecne záväzný právny predpis ustanoví, že stavebný výrobok alebo jeho zložku, alebo časť nemožno uvádzať na trh alebo používať na zhotovenie stavby, alebo jeho používanie nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť osôb pri stavebných prácach alebo pri bežnej údržbe,
c) ak o jeho zrušenie požiadal výrobca,
d) ak sa preukáže nezhoda stavebného výrobku s technickým osvedčením a výrobca v určenej lehote nezhodu neodstránil.

(2) Osvedčovacie miesto o začatí konania upovedomí výrobcu a požiada ho o písomné vyjadrenie.

(3) Ak sa po vypočutí výrobcu preukáže, že je dôvod podľa odseku 1, osvedčovacie miesto zruší technické osvedčenie. Zrušenie technického osvedčenia sa písomne oznámi výrobcovi a ministerstvu.

(4) Dňom doručenia rozhodnutia osvedčovacieho miesta o zrušení technického osvedčenia výrobcovi strácajú platnosť certifikáty a vyhlásenia zhody, ktoré boli na jeho základe vydané.

§ 25 bol zrušený predpisom 134/2004 Z. z. s účinnosťou od 31.3.2004

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 29
Zahraničné stavebné výrobky


(1) Podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ich vhodnosti na použitie podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na zahraničné stavebné výrobky. Zahraničným stavebným výrobkom je výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom.

(2) Ak zahraničný výrobca má svojho zástupcu so sídlom v členskom štáte splnomocneného konať v jeho mene na území členských štátov Európskej únie, povinnosti výrobcu podľa § 7a, okrem odseku 2 písm. h), a zodpovednosť výrobcu podľa § 19 ods. 2 písm. a) až d) má splnomocnený zástupca.

(3) Ak zahraničný výrobca nemá svojho splnomocneného zástupcu podľa odseku 2, povinnosť výrobcu podľa § 19 ods. 2 písm. a) a c) má dovozca alebo distribútor.

(4) Na kontrolu dovážaných zahraničných stavebných výrobkov a na ich prepúšťanie ako tovaru do režimu voľného obehu sa vzťahujú colné predpisy.10)

§ 31a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2004


(1) Na certifikáty preukázania zhody vydané pred 1. aprílom 2004 sa vzťahujú ustanovenia o certifikátoch účinné od 1. apríla 2004.

(2) Na vyhlásenia výrobcu o preukázaní zhody vydané pred 1. aprílom 2004 sa vzťahujú ustanovenia o vyhláseniach zhody účinné od 1. apríla 2004.

§ 31b


Požiadavky ustanovené v § 2a ods. 3 a § 19 ods. 2 písm. a) tohto zákona sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie a Turecku, alebo boli vyrobené v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

§ 31c


Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 32
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.

§ 27 bol zrušený predpisom 134/2004 Z. z. s účinnosťou od 31.3.2004

§ 28 bol zrušený predpisom 264/1999 Z. z., 134/2004 Z. z. s účinnosťou od 31.12.1999

§ 28 bol zrušený predpisom 134/2004 Z. z. s účinnosťou od 31.3.2004

§ 30-§ 31 boli zrušené predpisom 134/2004 Z. z. s účinnosťou od 31.3.2004

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.1)§ 43, § 43a, 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
1a)§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2)§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)§ 9 zákona č. 264/1999 Z. z.
4)§ 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)§ 99 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. § 1 písm. b) zákona 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z. § 25 ods. 1 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
4b)§ 21 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.
5)§ 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a)§ 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
8)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)§ 591 až 600 Obchodného zákonníka.
9a)Napríklad § 55 zákona č. 50/1976 Zb., § 16 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
10)§ 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.Príloha k zákonu č. 90/1998 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE1. Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 40, 11. 2. 1989) v znení smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv.12; Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

2. Smernica Rady
93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), 89/106/EHS (stavebné produkty), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojové zariadenie), 89/686/EHS (zariadenia osobnej ochrany), 90/384/EHS (neautomatické váhové prístroje), 90/385/EHS (implantabilné liečebné prístroje), 90/396/EHS (prostriedky na plynové palivo), 91/263/EHS (telekomunikačné terminálové zariadenie), 92/42/EHS (nové teplovodné kotly na tekuté alebo plynové palivo) a 73/23/EHS (elektrické zariadenia skonštruované na použitie v rámci určitého rozmedzia napätia) ( Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv.12; Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/13/ES z 12. februára 1998 (Ú. v. ES L 74, 12. 3. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13 /zv. 20; Ú. v. ES L 207, 23. 7. 1998).

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD