Zákon o geodézii a kartografii | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Zákon o geodézii a kartografii
23.01.2011


215/1995 Z.z.

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 12. septembra 1995


o geodézii a kartografii
Zmena: 423/2003 Z.z.
Zmena: 346/2007 Z.z.
Zmena: 600/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.februára 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet úpravy


Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností v geodetických základoch, v podrobných bodových poliach, v mapovaní, v inžinierskej geodézii, pre kataster nehnuteľností, /1/ pri vymeriavaní štátnej hranice, pri leteckom meračskom snímkovaní, pri diaľkovom prieskume Zeme, pri tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov z informačných súborov informačného systému geodézie, kartografie a katastra, pri činnostiach spojených s tvorbou a vydávaním kartografických diel, so štandardizáciou geografického názvoslovia, s dokumentáciou a archiváciou výsledkov týchto činností a s týmito činnosťami súvisiacim výskumom a rozvojom (ďalej len "geodetické a kartografické činnosti").
------------------------------------------------------------------
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).


§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov


(1) Geodetický systém je súbor konštánt, parametrov a konvencií charakterizujúcich súradnicový, výškový alebo gravimetrický systém.

(2) Realizácia geodetického systému je lokalizačný etalón, ktorý je materializáciou geodetického systému prostredníctvom geodetických základov. K bodom geodetických základov sa určujú parametre popisujúce geometrický a fyzikálny model reality, metódy a postupy spracovania meraných veličín. Realizácia geodetického systému je časovo závislá.

(3) Lokalizačné štandardy sú parametre lokalizačných údajov, ktoré ich upravujú na predpísaný tvar s cieľom zabezpečiť kompatibilitu lokalizačných informácií.

(4) Geodetické základy sú geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej siete a gravimetrickej siete a systém prostriedkov definujúcich ich parametre v priestore a čase s predpísanou presnosťou, dokumentáciou a s použitím zákonných meracích jednotiek.

(5) Podrobné bodové pole je súbor geodetických bodov a dočasne stabilizovaných bodov, dopĺňajúci body geodetických základov na hustotu potrebnú na podrobné meranie alebo vytyčovanie; delí sa na podrobné priestorové bodové pole, podrobné polohové bodové pole, podrobné výškové bodové pole a podrobné tiažové bodové pole.

(6) Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených geodetických systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou.

(7) Zariadenie geodetického bodu je najmä meračská značka, meračský signál a ochranný znak; slúži na jednoznačné zabezpečenie alebo označenie jeho polohy, prípadne výšky, na jeho meranie a ochranu pred zničením alebo poškodením.

(8) Mapovanie je súbor činností vykonávaných s cieľom získať informácie o polohe a vlastnostiach objektov a javov, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k povrchu Zeme v určitom čase.

(9) Kartografické dielo, najmä digitálny obraz reality, mapa, mapový atlas alebo glóbus, je výsledok kartografického znázornenia Zeme, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, objektov, javov a ich vzťahov spolu s textovým a iným doplnením.

(10) Základné štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie so základným všeobecne využiteľným obsahom vyhotovené podľa jednotných zásad a ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy.

(11) Tematické štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie s tematickým obsahom prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov, javov alebo vzťahov vyhotovené podľa jednotných zásad, spravidla na podklade základného štátneho mapového diela, a ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy.

(12) Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je súhrn informačných, matematických, programových, technických a organizačných prostriedkov zabezpečujúci zber, technológiu spracovania a viacúčelové využívanie údajov katastra nehnuteľností, geodetických základov a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém najmä prostredníctvom webových služieb.

(13) Katalóg tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej len "katalóg tried objektov") je súbor informácií, ktoré popisujú skupiny objektov spravovaných v databázach informačného systému geodézie, kartografie a katastra, definujú metódy ich zberu, typ geometrie a ich vlastnosti.

(14) Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta s definovanou mierou podrobnosti a abstrakcie podľa katalógu tried objektov. Popisuje geometrické a tematické vlastnosti objektov v čase, umožňuje ich rozbor a grafické prezentácie prostredníctvom priestorových údajov. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

(15) Materiály leteckého snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme sú analógové alebo digitálne záznamy územia a ich odvodeniny na získavanie informácie o polohe, druhu a stave objektov a javov, ktoré sú priamo alebo nepriamo vztiahnuté k povrchu Zeme v určitom čase.

(16) Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.

(17) Štandardizácia geografického názvoslovia je súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť geografických názvov a záväznosť ich používania.

(18) Permanentná lokalizačná služba, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy, je sieť kooperujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom čase poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov a javov.

(19) Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie.

(20) Katalógová služba je webová služba na vyhľadávanie údajových zdrojov a služieb geografických údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra a zo štátnej dokumentácie prostredníctvom metaúdajov.

DRUHÁ ČASŤ
ÚLOHY ŠTÁTU


§ 3


Úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností plnia Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, katastrálne úrady, správy katastra, právnické osoby /2/ zriadené Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na zabezpečenie geodetických a kartografických činností, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------
2) § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.


§ 4
Štátna správa na úseku geodézie a kartografie


(1) Štátnu správu na úseku geodézie a kartografie podľa tohto zákona vykonávajú

a) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako ústredný orgán štátnej správy,
b) katastrálne úrady a správy katastra ako miestne orgány štátnej správy,
c) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(2) Úrad

a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,
b) určuje záväzné geodetické systémy, ich realizácie a lokalizačné štandardy mimo potrieb obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,
c) určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 6,
d) zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu geodetických základov, a zriaďovanie podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním
e) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a iných kartografických diel,
f) zabezpečuje stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice a aktualizáciu geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela,
g) štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 1,
h) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra, a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
i) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
j) vydáva a odníma fyzickým osobám osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
k) riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj a zhromažďuje vedecko-technické informácie pre geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,
l) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie mimo potrieb obrany štátu,
m) vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona, najmä pri používaní štandardizovaných geografických názvov, pri využívaní štátnej dokumentácie informačného systému geodézie, kartografie a katastra, a pri autorizačnom overovaní vybraných geodetických a kartografických činností; štátny dozor vykonáva úrad prostredníctvom katastrálnej inšpekcie, 2a)
n) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy,
o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) na základe uznania dokladu o vzdelávaní podľa osobitného predpisu, 2b)
p) je správcom internetového portálu,
r) vydáva a zverejňuje katalóg tried objektov v Spravodajcovi úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úradný vestník").

(3) Katastrálny úrad okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom 1) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych úradov a fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti a ich zamestnancov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti. Platnosť preukazu na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je najviac trojročná.

(4) Správa katastra okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1)

a) eviduje údaje podrobného bodového poľa,
b) vypracúva písomné stanoviská k názvom geografických objektov na základe stanoviska obce v rámci svojej územnej pôsobnosti,
c) preberá, zhodnocuje, dokumentuje, archivuje a sprístupňuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
d) úradne overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
e) poskytuje z katastrálneho operátu údaje potrebné na tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém organizácii zriadenej úradom,
f) prejednáva priestupky a porušenia poriadku pri vykonávaní činností na úseku geodézie a kartografie.

(5) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu a krízového manažmentu,

b) určuje záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy pre potreby obrany štátu,
c) spravuje bodové polia pre potreby obrany štátu,
d) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie vojenského štátneho mapového diela, budovanie a správu geografického informačného systému pre potreby obrany štátu,
e) vydáva súhlas na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme,
f) vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a archivuje ich,
g) zhromažďuje, zhodnocuje, dokumentuje a archivuje výsledky geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu,
h) vydáva preukazy oprávňujúce fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu na vstup na cudzie nehnuteľnosti,
i) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie pre potreby obrany štátu,
j) poskytuje údaje z vojenského štátneho mapového diela a geografického informačného systému určeného pre potreby obrany štátu subjektom, ktoré plnia úlohy na úseku obrany štátu a krízového riadenia mimo času vojny a vojnového stavu.1a)
---------------------------------------------------------------------------
1a) § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.(6) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

a) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom cestnej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy, vodnej dopravy a spojov,
b) zabezpečuje výkon geodetických a kartografických činností pre vlastnú potrebu a ak nejde o vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 7 ods. 1, určuje kvalitatívne podmienky na ich vykonávanie,
c) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti pre potreby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na vstup na cudzie nehnuteľnosti.

(7) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva.

(8) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom geologickej mapy, mapy základných sídelných jednotiek, vodného hospodárstva a podstatných zložiek životného prostredia.

(9) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje spravovanie a aktualizáciu komplexného hraničného dokumentárneho diela.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
/2a/ § 13 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.


TRETIA ČASŤ
VYKONÁVANIE GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ


§ 5


(1) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie, úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydané podľa osobitného predpisu. 2b)

(2) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu 2c) má fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. 2b)

(3) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu 2c) má právnická osoba, ktorej zodpovedný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. 2b)
------------------------------------------------------------------
2b) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
2c) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


§ 6
Vybrané geodetické a kartografické činnosti


Geodetické a kartografické činnosti vyhotovené fyzickou osobou alebo právnickou osobou, a to

a) geometrické plány,
b) geodetické činnosti na pozemkové úpravy, /3/
c) vytyčovanie hraníc pozemkov,
d) zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,
e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
g) budovanie vytyčovacích sietí,
h) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení,
i) meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení okrem merania a zobrazenia objektov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb 3a),
j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území,
sú vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou osobou ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.
------------------------------------------------------------------
3) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
3a) § 139b ods. 1, 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


§ 7
Autorizačné overenie niektorých vybraných geodetických a kartografických činností a osobitná odborná spôsobilosť(1) Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 písm. a), b), c), d) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, autorizačne overí fyzická osoba, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a oprávnenie udelené podľa osobitného predpisu./4/

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť získa fyzická osoba, ktorá

a) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania 2b) a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. a) až e) alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu 2b) a
b) úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku pred úradom.

(3) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a zúčastní sa na kvalifikačnej skúške, je povinná zaplatiť správny poplatok. /5/

(4) Na základe úspešne vykonanej kvalifikačnej skúšky úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

(5) Osvedčenie udelené fyzickej osobe môže úrad odňať najmenej na jeden rok, ak fyzická osoba overí vybrané geodetické a kartografické činnosti, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi.

(6) Konanie o odňatie osvedčenia podľa odseku 5 začne úrad z vlastného podnetu alebo na podnet katastrálneho úradu, ak sa dozvedel o overení vybraných činností, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi.

(7) Fyzická osoba môže opätovne získať osvedčenie po zložení kvalifikačnej skúšky podľa odseku 2 a po uplynutí lehoty, na ktorú sa osvedčenie odobralo.

(8) Na konanie o odobratí osvedčenia sa vzťahuje zákon o správnom konaní. /6/
------------------------------------------------------------------
4) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


§ 8
Autorizačné overenie ďalších vybraných geodetických a kartografických činností


Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 písm. d), e), f), g), h), i) a j) autorizačne overí fyzická osoba, ktorá má oprávnenie udelené podľa osobitného predpisu. /4/
------------------------------------------------------------------
4) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.


§ 9
Úradné overenie výsledkov vybraných
geodetických a kartografických činností(1) Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, musia byť overené aj správou katastra (ďalej len "úradné overenie"). Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d), okrem výsledkov zriaďovania a aktualizácie bodov geodetických základov, musia byť úradne overené.

(2) Úradné overenie vykonáva v mene správy katastra zamestnanec katastrálneho úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť.

(3) Úradné overenie a autorizačné overenie nesmie vykonať tá istá fyzická osoba.

§ 10
Osobitné ustanovenie o overovaní vybraných geodetických a kartografických činností


(1) V rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností, autorizačne overujú výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 zamestnanci, ktorým úrad udelil osobitnú odbornú spôsobilosť.

(2) Na udeľovanie osobitnej odbornej spôsobilosti úradom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7.

§ 11
Štátna dokumentácia


(1) Správa katastra a právnické osoby zriadené úradom na zabezpečenie geodetických a kartografických činností spravujú dokumentáciu geodetických základov, geodetickú časť hraničného dokumentárneho diela, dokumentáciu geodetických bodov podrobných bodových polí, dokumentáciu kartografických diel, ktorých vydavateľom je úrad, dokumentáciu štandardizácie geografického názvoslovia, dokumentáciu katastrálneho operátu a dokumentáciu informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len "štátna dokumentácia").

(2) Štátna dokumentácia sa vedie v záväzných geodetických systémoch a v záväzných lokalizačných štandardoch.

(3) Informácie zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu; to sa nevzťahuje na

a) osoby oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa osobitného predpisu, 5)
b) informácie sprístupňované prostredníctvom internetového portálu z informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý je spravovaný na centrálnej úrovni; tieto informácie nie sú verejné listiny podľa osobitného predpisu, 7)
c) katalógovú službu.

(4) Poskytovanie informácií z katastrálneho operátu upravuje osobitný predpis. /1/
------------------------------------------------------------------
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
7) § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 173/2004 Z. z.


§ 12
Povinnosti pri vykonávaní geodetických a kartografických činností


(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti, sú povinné najmä

a) dodržiavať kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,
b) oznamovať nedostatky týkajúce sa výsledkov poskytnutých zo štátnej dokumentácie do 15 dní odo dňa ich zistenia,
c) oznamovať nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok do 30 dní od ich nadobudnutia a po využití ich bezplatne odovzdať na archívne účely osobitnému archívu zriadenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, /8/
d) vyžiadať súhlas na použitie operátu kartografického diela, ktorého vydavateľom je úrad,
e) bezplatne odovzdať dva výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamäťovom médiu na archívne účely do 30 dní od ich vydania osobitnému archívu zriadenému úradom; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu,
f) bezplatne odovzdať jeden výtlačok vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamäťovom médiu na archívne účely do 30 dní osobitnému archívu zriadenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú vybrané geodetické a kartografické činnosti, sú povinné najmä

a) vykonávať ich v záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
b) zabezpečiť ich autorizačné overenie,
c) zabezpečiť číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti so správou katastra,
d) bezplatne odovzdať geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov do štátnej dokumentácie do 30 dní od ich vyhotovenia,
e) bezplatne odovzdať výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie do 15 dní od ich zriadenia,
f) bezplatne odovzdať výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou alebo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém v rozsahu nad 0, 025 km2 do štátnej dokumentácie do 30 dní od ich vyhotovenia; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu a na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú meranie a zobrazenie objektov pred začatím výstavby.
------------------------------------------------------------------
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.


§ 13
Kvalitatívne podmienky


Záväzné kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 6 ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VZŤAH K NEHNUTEĽNOSTIAM


Vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť

§ 14
Vstup na nehnuteľnosti


(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, 9) v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

(2) Geodetické činnosti v objektoch s osobitným režimom ochrany v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby možno vykonávať len so súhlasom týchto štátnych orgánov. Obdobne sa postupuje aj v objektoch cudzích diplomatických misií.

(3) Subjekty spravujúce zariadenia, ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie, umožňujú fyzickým osobám a právnickým osobám vykonávajúcim geodetické činnosti vstup alebo vjazd do týchto zariadení spolu so zabezpečením ich ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
------------------------------------------------------------------
9) § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.


§ 15
Zriaďovanie a ochrana zariadení geodetických bodov


(1) Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená úradom, ktorá po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené, alebo s inou oprávnenou osobou určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie.

(2) V ochrannom území sa nesmie vykonávať činnosť, ktorá môže ohroziť tieto body alebo sťažiť ich využívanie.

(3) Zariadenia geodetických bodov podrobných bodových polí zriaďujú, spravujú, obnovujú a odstraňujú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti.

(4) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú geodetické body podľa odseku 1, sú povinné písomne poučiť vlastníka nehnuteľnosti alebo inú oprávnenú osobu o obmedzeniach, ktoré mu zriadením geodetického bodu vzniknú.

(5) Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá podľa osobitných predpisov. /10/
------------------------------------------------------------------
10) § 74 až 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
§ 183 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.


§ 16
Obmedzenie vlastníka pri vykonávaní geodetických činností


(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere používať dotknuté nehnuteľnosti na zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie zariadení geodetických bodov za primeranú náhradu. /11/

(2) Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov; zistené poškodenie alebo ohrozenie tohto zariadenia je povinná bez meškania oznámiť správe katastra.

(3) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, môžu v nevyhnutnej miere osekávať a odstraňovať porasty prekážajúce vo vykonaní geodetických činností. Za tento zásah poskytnú vlastníkovi, prípadne inej oprávnenej osobe náhradu. /11/

(4) Ak dôjde k sporu o rozsahu tohto oprávnenia, rozhodne o ňom súd.
------------------------------------------------------------------
11) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.§ 17
Náhrada škody


(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú povinné rešpektovať práva a záujmy vlastníka nehnuteľnosti, prípadne inej oprávnenej osoby. Ak dôjde ku škode, má vlastník, prípadne iná oprávnená osoba právo na náhradu škody podľa osobitného predpisu. /12/

(2) Ak je vlastník, prípadne iná oprávnená osoba umiestnením zariadenia geodetického bodu podstatne obmedzená vo výkone vlastníckych práv, má právo na náhradu škody od subjektu, v ktorého záujme sa zariadenie zriadilo.

(3) Na uplatnenie práva na náhradu škody podľa odsekov 1 a 2 platia ustanovenia osobitného predpisu. /13/

(4) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti podľa tohto zákona, sú povinné šetriť dotknutú nehnuteľnosť, ako aj práva a právom chránené záujmy vlastníkov, prípadne iných oprávnených osôb.
------------------------------------------------------------------
12) § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
13) § 106 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.


PIATA ČASŤ
ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÉHO


NÁZVOSLOVIA
§ 18


(1) O štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, vžitých podobách slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky a názvov mimozemských objektov, ako aj o spôsobe prepisu názvov geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky z krajín používajúcich inú než latinkovú abecedu a iný než latinkový systém písma do latinky (ďalej len "štandardizácia geografických názvov") rozhoduje úrad podľa pravidiel slovenského pravopisu so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

(2) Rozhodnúť o štandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia Slovenskej republiky môže úrad iba so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozhodnúť o názvoch hradov a zámkov môže iba so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

(3) O štandardizácii vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky rozhoduje úrad v súlade s medzinárodnými zásadami štandardizácie geografických názvov.

(4) O štandardizácii geografického názvoslovia rozhoduje úrad; proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

(5) Neprípustné sú názvy nesídelných geografických objektov, ktoré sú dlhé, pozostávajúce z viac ako troch plnovýznamových slov, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a nepriliehavé vzhľadom na historický vývin územia.

(6) Na rozhodovanie o štandardizácii geografických názvov sa nevzťahuje zákon o správnom konaní. /6/

(7) Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.

(8) Rozhodnutie o štandardizácii geografických názvov zverejňuje úrad v úradnom vestníku.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


ŠIESTA ČASŤ
Informačný systém geodézie, kartografie a katastra


§ 19
Spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra


(1) informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu. 13a)

(2) informačný systém geodézie, kartografie a katastra je spravovaný správami katastra a na centrálnej úrovni právnickou osobou zriadenou úradom (ďalej len "prevádzkovateľ").

(3) Ochranu osobných údajov v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra upravuje osobitný zákon. /14/
------------------------------------------------------------------
13a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
14) Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.


§ 20
Obsah informačného systému geodézie, kartografie a katastra


Informačný systém geodézie, kartografie a katastra obsahuje

a) informačný systém geodetických základov,
b) informačný systém katastra nehnuteľností,
c) základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.

§ 20a
Súčinnosť pri spravovaní základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém


Štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky sú povinné

a) používať základnú bázu údajov geografického informačného systému na budovanie tematických informačných systémov,
b) bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa katalógu tried objektov právnickej osobe zriadenej úradom; raz ročne poskytovať aktualizáciu údajov o objektoch, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, ktorých podrobnú evidenciu atribútov zabezpečuje iný subjekt ako úrad,
c) bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre základnú bázu údajov geografického informačného systému právnickej osobe zriadenej úradom.

Poskytovanie informácií z informačného systému geodézie, kartografie a katastra
§ 21


(1) Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra najmä prostredníctvom webových služieb internetového portálu.

(2) Prevádzkovateľ poskytuje vybrané súbory údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len "súbory"") pre iné osoby na základe zmluvy.

(3) Ak poskytované súbory obsahujú osobné údaje 14) o fyzickej osobe, zverejňujú sa len údaje o jej mene a priezvisku, dátume narodenia a mieste trvalého pobytu.

(4) Osobné údaje o fyzickej osobe spravované v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra sú získavané a spracúvané podľa osobitného predpisu. 1)

(5) Prevádzkovateľ môže odoprieť poskytovanie súborov alebo zabrániť prístupu prostredníctvom internetového portálu, ak fyzické osoby alebo právnické osoby neplnia svoje povinnosti voči prevádzkovateľovi, najmä v oblasti úhrad za poskytované údaje alebo ak neoprávnene rozširujú údaje. Prevádzkovateľ môže obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, obranu štátu.

(6) Súbory ani prístup k nim nesmú fyzické osoby alebo právnické osoby poskytnúť tretím osobám.

(7) Ak fyzické osoby a právnické osoby použijú súbory na tvorbu tematického geografického informačného systému ako vrstvu ich aplikácie, súbory môžu zverejniť v pasívnej forme neoddeliteľnej od tematickej aplikácie.

(8) Prevádzkovateľ poskytuje súbory a prístup prostredníctvom internetového portálu z tých častí, v ktorých to umožňuje stav budovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra.
------------------------------------------------------------------
14) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


§ 22


Poskytovanie informácií z informačného systému katastra nehnuteľností upravuje osobitný predpis.15)
------------------------------------------------------------------
15) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.SIEDMA ČASŤ
SANKCIE


Priestupky
§ 23


(1) Priestupku proti poriadku na úseku geodézie a kartografie sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a) neoprávnene overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
b) neoprávnene využíva alebo rozširuje údaje zo štátnej dokumentácie,
c) nepovolí vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť oprávneným subjektom alebo inak sťaží vykonávanie geodetických činností,
d) neoznámi nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok a neodovzdá ich na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
e) použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,
f) neodovzdá geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
g) neodovzdá výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme alebo v prípade jeho existencie v digitálnej forme na pamäťovom médiu na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
h) neodovzdá výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou alebo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém v rozsahu nad 0, 025 km2, do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
i) odovzdá výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, v iných než záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
j) nezabezpečí číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti so správou katastra a neodovzdá výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
k) nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

(2) Za priestupok môže katastrálny úrad uložiť fyzickej osobe

a) pokutu až do 500 eur za konanie uvedené v písmene a) a b),
b) pokutu až do 330 eur za konanie uvedené v písmene c) až j).

§ 24


(1) Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. a), c), i) a j) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný. Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. b), d), e), f), g), h) a k) prejednáva úrad.

(2) Fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku v lehote do jedného roka, možno uložiť pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v § 23 ods. 2.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch. /16/

(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
------------------------------------------------------------------
16) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Porušenie poriadku právnickými osobami
§ 25


(1) Právnická osoba sa dopustí porušenia poriadku na úseku geodézie a kartografie, ak

a) neoprávnene využíva alebo rozširuje údaje zo štátnej dokumentácie,
b) nepovolí vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť oprávneným subjektom alebo inak sťaží vykonávanie geodetických činností,
c) neoznámi nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok a neodovzdá ich na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
d) použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,
e) neodovzdá výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme alebo v prípade jeho existencie v digitálnej forme na pamäťovom médiu na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
f) neodovzdá geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
g) neodovzdá výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém v rozsahu nad 0, 025 km2, do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
h) odovzdá výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, v iných než záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
i) nezabezpečí číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti so správou katastra a neodovzdá výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
j) nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
k) nepoužije na tvorbu tematického informačného systému základnú bázu údajov pre geografický informačný systém, hoci je povinná podľa zákona tak urobiť,
l) neodovzdá raz ročne zaktualizovaný stav objektov z tematického informačného systému, ktoré sú súčasne objektmi základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, hoci je povinná podľa zákona tak urobiť.

(2) Za porušenie poriadku na úseku geodézie a kartografie môže byť uložená právnickej osobe pokuta

a) do 10 000 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b) do 3 300 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) až j),
c) do 33 000 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. k) a l).

§ 25a


Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g), j), k) a l) prejednáva úrad. Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. b), h) a i) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný.

§ 26


(1) Pokutu za porušenie poriadku možno uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď sa správa katastra alebo úrad dozvedel o porušení poriadku, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu poriadku došlo.

(2) Právnickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí porušenia poriadku v lehote do jedného roka, možno uložiť pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v § 25 ods. 2.

(3) Na konanie o porušení poriadku sa vzťahuje zákon o správnom konaní. /6/

(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 27
Prechodné ustanovenie


(1) Oprávnenia na overovanie geometrických plánov vyhotovených na účely evidencie nehnuteľností a pri obnovovaní a vytyčovaní vlastníckych a užívacích hraníc vydané úradom podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/l973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác sa považujú za osvedčenia vydané podľa tohto zákona.

(2) Oprávnenia na overovanie geodetických prác, ktorých výsledkom je zriadenie, obnovenie alebo premiestnenie geodetických bodov alebo zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel, vydané úradom podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác dňom vzniku Komory geodetov a kartografov zanikajú.

(3) Oprávnenia na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác, ktoré neboli vydané úradom na meno overovateľa podľa vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/l973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác, strácajú platnosť do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona v prípade, ak overovateľ nepožiada v tejto lehote o vydanie nového oprávnenia.

§ 27a


Začaté konania o priestupkoch a porušení poriadku právnickými osobami, podané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa tohto zákona a sankcie sa ukladajú podľa doterajších predpisov.

§ 28
Splnomocňovacie ustanovenie


(1) Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví
a) záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy na základné štátne mapové diela a na vedenie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém mimo potrieb obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,
b) vykonávanie geodetických činností,
c) vykonávanie kartografických činností,
d) postup pri štandardizácii geografického názvoslovia,
e) spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií z neho,
f) postup pri vydávaní osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a spôsob autorizačného a úradného overenia vybraných geodetických a kartografických činností,
g) popis údajov spravovaných v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra metaúdajmi.

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví

a) pre potreby obrany štátu
1. záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy,
2. vykonávanie geodetických činností,
3. vykonávanie kartografických činností a tvorbu kartografických diel,
4. zloženie geografického informačného systému,
b) náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme a postup pri odovzdaní a archivovaní prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok.

§ 28a


Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 29
Zrušovacie ustanovenie


Zrušujú sa:

1. zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.,

2. vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach v znení vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 52/1985 Zb.,

3. vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác,

4. vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

§ 30
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť l. januárom 1996.

Zákon č. 423/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2003

Zákon č. 346/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

Zákon č. 600/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 1.februára 2009

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.Príloha
k zákonu č. 215/1995 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32; Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25. 4. 2007).

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD