Zákon o autorizovaných architektoch a inžinieroch | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Zákon o autorizovaných architektoch a inžinieroch
21.01.2011

138/1992 Zb.

ZÁKON

Slovenskej národnej rady


z 28. februára 1992


o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierochZmena:236/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2000
Zmena:533/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2000
Zmena:554/2001 Z. z. s účinnosťou od 30.decembra 2001
Zmena:533/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:533/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:624/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:555/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:459/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2007
Zmena:298/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2008
Zmena:136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet úpravy


(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier uplatnením práva usadiť sa,
b) pravidlá voľného poskytovania služieb architektov, krajinných architektov a stavebných inžinierov na dočasnom a príležitostnom základe (ďalej len "hosťovanie"),
c) pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier,
d) postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov, 1)
e) zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len "komora").

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy podľa odseku 1 sa vzťahujú na občanov členských štátov. Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.

(3) Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je porovnateľný s regulovaným povolaním podľa § 4, 4a alebo 5, alebo osobitnú odbornú spôsobilosť, ktorej obsah je porovnateľný s osobitnou odbornou spôsobilosťou získanou podľa tohto zákona.

(4) Regulačným orgánom domovského členského štátu sa na účely tohto zákona rozumie orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského členského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolania architekt, krajinný architekt alebo stavebný inžinier.

(5) Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier v rozsahu uvedenom v § 4, 4a a 5.

§ 2
Autorizácia


Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len "zoznam") na základe

a) získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo
b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.

DRUHÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ


§ 3
Základné ustanovenia


(1) Autorizovaným architektom (ďalej len "architekt") je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov.

(2) Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len "krajinný architekt") je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov.

(3) Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len "inžinier") je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.

(4) Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov.

(5) Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov.

(6) Hosťujúcim stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich stavebných inžinierov.

(7) Vykonávať regulované povolanie možno

a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len "slobodné povolanie"),
b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len "zamestnanec").
(8) Poskytovať služby podľa § 4, 4a a 5 možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa odsekov 4 až 6 (ďalej len "register") do dňa vyčiarknutia z nich.

(9) Poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 nie je živnosťou.2)

(10) Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o službách na vnútornom trhu.3)

§ 4
Architekti


Architekt je oprávnený na

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, 4b)
e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.

§ 4a
Krajinní architekti


Krajinný architekt je oprávnený na

a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinoekologických plánov,
b) spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,
c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,
d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,
e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,
f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,
g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.

§ 5
Inžinieri


(1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie

a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo
b) poskytovanie služieb v niektorej z týchto kategórií:

1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
3. inžinier pre statiku stavieb,
4. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

(2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g) vykonávanie stavebného dozoru.

(3) Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.

(4) Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na poskytovanie služieb vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

(5) Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a
d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

(6) Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej

a) vypracúvajú odborné posudky a odhady,
b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom povolaní
§ 6


(1) Architekt a inžinier je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora alebo inej osoby, ktorá objednáva poskytovanie služieb (ďalej len "objednávateľ").

(2) Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania napomáhať realizáciu ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.

(3) Architekti a inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladajú za užitočné v záujme objednávateľa.

§ 7


(1) Architekt a inžinier je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb pre objednávateľa, ak by ich prezradením mohla vzniknúť ujma na právach alebo oprávnených záujmoch objednávateľa alebo ak si to objednávateľ vyhradil. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba objednávateľ.

(2) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

(3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby, ktoré architekt alebo inžinier zamestnáva.

§ 8


(1) Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier poskytol služby.

(2) Architekt alebo inžinier odmietne poskytnúť služby,

a) ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi komory alebo so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou, alebo sú technicky neuskutočniteľné alebo ich vykonanie by ohrozilo životy alebo zdravie občanov alebo dobré mravy a objednávateľ napriek upozorneniu trvá na ich splnení,
b) ak by ich vykonaním pre rôznych objednávateľov, ktorých záujmy sú v kolízii, mohlo dôjsť k ohrozeniu povinnosti mlčanlivosti, k nekalej súťaži alebo k porušeniu pravidiel verejnej súťaže,
c) ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia.

(3) Odoprieť poskytnúť služby môže architekt alebo inžinier vtedy, keď

a) jeho pracovné zaťaženie už prijatými objednávkami znemožňuje náležite vykonať požadované činnosti,
b) zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré sú dočasne prekážkou znemožňujúcou náležite vykonať požadované činnosti.

(4) Architekt a inžinier sa nesmie zúčastniť na verejnej architektonickej alebo na inej odbornej súťaži, pri ktorej komora zistila nedodržanie pravidiel čestného súťaženia a súlad s právnymi predpismi.5) Účasť na súťaži napriek tomuto zisteniu komory je disciplinárnym previnením.

(5) Architekt alebo inžinier môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c) alebo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.6)

(6) Vzájomné vzťahy medzi architektom alebo inžinierom a objednávateľom pri poskytovaní služieb sa spravujú ustanoveniami osobitných prepisov.7)

§ 9


(1) Architekt alebo inžinier môže poskytovať služby sám alebo spoločne s inými architektmi alebo inžiniermi. Architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie povolania vytvoriť obchodnú spoločnosť, ak sú v nej väčšinovými spoločníkmi.

(2) Ak architekti alebo inžinieri poskytujú služby spoločne, právne vzťahy medzi nimi vyplývajúce zo spoločného výkonu činností upravia zmluvou.8) Objednávateľovi zodpovedá za poskytovanie služieb každý samostatne, ak s objednávateľom nebolo vopred dohodnuté inak.

(3) Architekt alebo inžinier sa môže dať zastúpiť iným architektom alebo inžinierom v rozsahu uvedenom v poverení na zastupovanie. Jednotlivé úkony za architekta alebo inžiniera môže v jeho mene vykonať aj ten, kto je u neho zamestnaný.

§ 9a
Informácie o poskytovaných službách


(1) Architekt a inžinier sú povinní zverejniť vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej doméne najmä tieto informácie:
a) právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu,
b) označenie zoznamu alebo registra komory, v ktorom je zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo,
c) prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
d) internetovú doménu komory, na ktorej možno nahliadnuť do etického kódexu a do metodického odporúčania na výpočet odmeny.

(2) Architekt a inžinier sú povinní oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy najmä
a) hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká vyplývajúce z požadovanej služby,
b) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spôsob výpočtu odmeny.

§ 10
Zamestnávanie iných osôb


Architekt a inžinier môže zamestnávať v pracovnom pomere iné osoby. Pracovnoprávne vzťahy sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.

§ 11
Odmena


(1) Architekt a inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár). Poskytovať služby bezodplatne môže iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia.

(2) Na odmenu a na vecné výdavky možno požadovať primeraný preddavok.10)

§ 12
Poistenie zodpovednosti za škodu


(1) Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.

(2) Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, 11) ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov. Uzavretie zmluvy oznámi komore.

(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá.

(4) Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas zapísania v zozname alebo čas zamestnávania zamestnancov.

§ 13
Použitie a povaha písomností


(1) Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky.

(2) Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré obsahujú písomnosti uvedené v odseku 1, možno použiť iba na účel, na ktorý boli vyhotovené; na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora podľa osobitných predpisov.12) Ich ochrana podľa osobitných predpisov12) tým nie je dotknutá.

§ 14
Pečiatka


(1) Architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky.

(2) Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi a vo vnútornom kruhopise označenie buď "autorizovaný architekt", buď "autorizovaný krajinný architekt" alebo "autorizovaný stavebný inžinier". V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo.

(3) Pečiatky eviduje komora. Ak bol architekt alebo inžinier zo zoznamu vyčiarknutý, pečiatku musí odovzdať komore do troch dní od vyčiarknutia.

§ 14a
Práva a povinnosti architektov a inžinierov ako zamestnancov


(1) Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a 14.

(2) Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, nesmie byť na úkor odbornosti ich výkonu.

§ 14b
Práva a povinnosti hosťujúcich architektov a hosťujúcich stavebných inžinierov


(1) Na hosťujúcich architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov, ktorí

a) poskytujú služby v slobodnom povolaní, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 až 13,
b) pracujú ako zamestnanci, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4 a § 13.
(2) Hosťujúci architekti a hosťujúci stavební inžinieri na čas poskytovania služieb používajú odtlačok pečiatky na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili.

(3) Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené, a vo vnútornom kruhopise označenie buď "hosťujúci architekt", buď "hosťujúci krajinný architekt", alebo "hosťujúci stavebný inžinier". V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo a rozsah dočasnej platnosti registrácie.

(4) Pečiatky obstaráva a eviduje komora. Ak bol hosťujúci architekt alebo hosťujúci stavebný inžinier vyčiarknutý z registra, pečiatku musí odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra.

§ 14c
Právnické osoby


Právnická osoba môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa § 4, 4a alebo § 5, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona a ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie podľa § 19 alebo registračné osvedčenie podľa § 19a tohto zamestnanca.

§ 14d
Práva a povinnosti krajinných architektov


Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 14c rovnako.

TRETIA ČASŤ
PRÍSTUP K REGULOVANÝM POVOLANIAM


§ 15
Zapísanie do zoznamov


(1) Do zoznamu komora zapíše na základe autorizácie

a) podľa § 2 písm. a) toho, kto preukáže, že

1. je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony,
2. je bezúhonný,
3. má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,
4. má odbornú prax uznanú podľa § 16b,
5. vykonal autorizačnú skúšku podľa § 21 a
6. zložil sľub podľa § 23,

b) podľa § 2 písm. b) toho, kto preukáže, že

1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný predložiť doklady podľa písmena a) tretieho a štvrtého bodu,
4. pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom členskom štáte; inak ho zapíše až po uplatnení kompenzačného opatrenia podľa § 23b.

(2) Žiadosť o zapísanie do zoznamu sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 1. Komora potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti a v tejto lehote žiadateľovi oznámi prípadné nedostatky žiadosti, najmä ktoré doklady chýbajú. Komora rozhodne o zapísaní architekta do troch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná, a ak ide o krajinného architekta alebo o stavebného inžiniera, do štyroch mesiacov odo dňa, keď je žiadosť úplná. Ak je potrebné vykonať aj autorizačnú skúšku alebo uplatniť kompenzačné opatrenie, lehota plynie odo dňa ich úspešného vykonania.

(3) Ak sú odôvodnené pochybnosti o dokladoch podľa odsekov 1 a 2, komora môže požiadať regulačný orgán domovského členského štátu o potvrdenie autentickosti dokladov a o potvrdenie, že žiadateľ spĺňa požiadavky na uznanie z hľadiska odbornej prípravy, najmä či

a) bol kurz odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený vysokou školou v členskom štáte vydania dokladu,
b) doklad o vzdelaní je rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa kurz odbornej prípravy v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte vydania dokladu, a
c) doklad o vzdelaní dáva na území členského štátu vydania dokladu tie isté profesijné práva, o aké sa uchádza.

(4) Komora nezapíše do zoznamu toho, kto nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo kto je zamestnancom komory.

(5) Podrobné pravidlá o zápise do komory upraví autorizačný poriadok komory.

§ 15a
Zapisovanie do registra


(1) Do registra (§ 3 ods. 4 až 6) komora zapíše

a) pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že

1. je občanom členského štátu,
2. je bezúhonný,
3. má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,
4. je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom regulovaného povolania podľa § 4, 4a alebo 5,
5. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,

b) pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáže, že spĺňa požiadavky podľa písmena a) druhého a piateho bodu.

(2) Žiadosť o zapísanie sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce požiadavky podľa odseku 1. Žiadosť o zapísanie možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta13a) (ďalej len "jednotné kontaktné miesto").

(3) Komora nezapíše do registra toho, kto spĺňa podmienky podľa odseku 1, ale o kom zistí, že je v členskom štáte

a) trestne alebo disciplinárne stíhaný,
b) v konkurze,
c) vo väzbe.

(4) Ak sa pred zapísaním do registra komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie do registra (ďalej len "uchádzač") informáciu, ktorá by mohla byť prekážkou na zapísanie podľa odseku 3, upovedomí o tom regulačný orgán domovského členského štátu, a zároveň požiada o prešetrenie správnosti alebo pravdivosti informácie.

(5) Komora zapíše uchádzača do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je žiadosť o zapísanie do registra úplná. Počas prešetrovania podľa odseku 4 neplynie lehota na zapísanie. Komora je povinná uchádzača upovedomiť o začatí prešetrovania a o prerušení plynutia lehoty. Ak uplynula lehota z dôvodu nečinnosti komory, uchádzač môže začať poskytovať služby aj bez zapísania do registra.

(6) Zapísanie do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského členského štátu. O zapísaní do registra vydá komora hosťujúcemu architektovi registračné osvedčenie.

(7) Proti zamietnutiu žiadosti o zapísanie do registra môže uchádzač podať žalobu na súd podľa osobitného predpisu.

(8) Podrobné pravidlá o zapísaní do registra upraví autorizačný poriadok komory.

(9) Ak bola žiadosť o zapísanie podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora informuje jednotné kontaktné miesto o zapísaní do registra alebo o rozhodnutí o zamietnutí žiadosti.

§ 15b
Bezúhonnosť


(1) Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený.

(2) Bezúhonnosť sa na účely zapísania podľa § 15 ods. 1 a podľa § 15a ods. 1 preukazuje výpisom z registra trestov. Ak sa v členskom štáte nevydávajú výpisy z registra trestov, možno bezúhonnosť preukazovať iným rovnocenným dokumentom vydávaným členským štátom alebo čestným vyhlásením uchádzača podľa práva členského štátu.

(3) Ak sa pred zapísaním podľa § 15 ods. 1 alebo podľa § 15a ods. 1 komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie informáciu o závažnej udalosti, ktorá sa stala mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak zistí, že výpis z registra trestov, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač o zapísanie preukazuje svoju bezúhonnosť, obsahuje nesprávne alebo nepravdivé údaje a takáto informácia alebo zistenie by mohli byť prekážkou zapísania uchádzača, upovedomí o tom regulačný orgán domovského členského štátu uchádzača, a zároveň požiada o prešetrenie správnosti informácie alebo pravdivosti údajov. Počas prešetrovania neplynú lehoty na zapísanie.

(4) Funkcionári a zamestnanci komory, ktorí prišli do styku s informáciami a údajmi podľa § 15a ods. 4 alebo podľa odseku 3, sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

§ 15c
Uľahčenie prístupu k regulovanému povolaniu


(1) Uchádzač môže namiesto predloženia výpisu z registra trestov podľa § 15b ods. 2 v žiadosti o zapísanie požiadať komoru o jeho zabezpečenie a na tento účel poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a to okres narodenia, meno a priezvisko a rodné priezvisko otca a matky, pri zmene mena alebo priezviska aj pôvodné meno alebo priezvisko. Komora tieto údaje bezodkladne zašle elektronickou formou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ktorá vedie register trestov na zabezpečenie výpisu z registra trestov.

(2) Uchádzač, ktorý už má pridelené identifikačné číslo štátnej štatistiky, uvedie ho v žiadosti. Komora bezodkladne po zapísaní architekta alebo inžiniera do zoznamu oznámi elektronickou formou zapísanie s uvedením identifikačného čísla orgánu štátnej štatistiky na zaznamenanie zmeny. Ak uchádzač v deň podania žiadosti ešte nemá pridelené identifikačné číslo organizácie a po zapísaní do zoznamu hodlá poskytovať služby v slobodnom povolaní, poskytne komore údaje potrebné na pridelenie takéhoto čísla. Komora tieto údaje bezodkladne zašle elektronickou formou orgánu štátnej štatistiky na pridelenie identifikačného čísla.

§ 16
Uznávanie dokladov o vzdelaní


(1) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a automaticky uzná doklad o vzdelaní uvedený

a) v prílohe č. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 2, vydalo ho vzdelávacie zariadenie uvedené v prílohe č. 2 a je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu,
b) v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 3, a to aj vtedy, ak toto vzdelávanie nespĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a je doplnené osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní aktívne vykonával činnosti uvedené v § 4 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú roku vydania osvedčenia.

(2) Slovenská komora architektov automaticky uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na uznávanie odborných kvalifikácií Európska komisia uznala ako doklad o architektonickom vzdelávaní, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a oznámila to v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o odbornej príprave architektov ako súčasti schém sociálneho zlepšenia alebo externého univerzitného štúdia, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je

a) vydaný na základe úspešného zloženia skúšky z architektúry, ktorá musí byť rovnocenná štátnej záverečnej skúške, a
b) doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že jeho držiteľ pracoval najmenej sedem rokov v oblasti architektúry pod dohľadom architekta, architektonickej kancelárie alebo ateliéru.

(4) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o trojročnej odbornej príprave na odborných vysokých školách "Fachhochschulen" v Spolkovej republike Nemecko, ktorá existovala od 5. augusta 1985, ak táto odborná príprava spĺňala minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, ktorý je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že

a) tento doklad o vzdelaní umožňuje prístup k povolaniu architekt v domovskom členskom štáte,
b) jeho držiteľ vykonal najmenej štvorročnú odbornú prax v Spolkovej republike Nemecko a
c) práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí a zručností uvedených v odseku 6 písm. d).

(5) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná aj doklad o vzdelaní v odbore architektúra vydaný vzdelávacím zariadením v nečlenskom štáte, ak je doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že uznal tento doklad na základe splnenia minimálnych požiadaviek na architektonické vzdelanie podľa odseku 6 a že jeho držiteľ má najmenej trojročnú odbornú prax v členskom štáte, ktorý uznal tento doklad o vzdelaní.

(6) Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 5 sú splnené, ak odborná príprava

a) trvala najmenej štyri roky denného štúdia alebo šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej tri roky vo forme denného štúdia druhého stupňa na univerzite alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení a tvorila ju v zásadnej časti architektúra,
b) udržiavala rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jej celého trvania,
c) viedla k úspešnému zloženiu štátnej záverečnej skúšky na univerzitnej úrovni a
d) zaručila získanie

1. schopností vytvárať architektonické návrhy, ktoré uspokojujú aj estetické, aj technické požiadavky,
2. vedomostí o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, o technológiách a humanitných vedách,
3. vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického návrhu,
4. vedomostí o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania,
5. schopností chápať vzťah medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávať do vzťahu budovy a priestory medzi nimi s ľudskými potrebami a rozsahom,
6. schopností chápať povolanie a úlohu architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory,
7. schopností pochopiť metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie,
8. schopností pochopiť konštrukčné projektovanie, konštrukčné a technické problémy spojené so stavebným projektom,
9. vedomostí o fyzikálnych problémoch, technológiách a funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou,
10. zručnosti projektovania, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby,
11. vedomostí o priemysle, organizáciách a o predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do všeobecného plánovania.

(7) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") je príslušné oznamovať Európskej komisii a členským štátom na základe návrhu Slovenskej komory architektov zmeny v zozname dokladov o vzdelaní architektov poskytovaných v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3, ktoré už nespĺňajú požiadavky na uznanie.

(8) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní krajinných architektov, ktorý vydala v členskom štáte univerzita alebo iné vzdelávacie zariadenie rovnakej úrovne poskytujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch krajinná tvorba, krajinné plánovanie alebo záhradná a krajinná architektúra.

(9) Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov, ktoré vydali vysoké školy neposkytujúce vzdelanie v architektúre, a na uznávanie dokladov o vzdelaní stavebných inžinierov sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.13a)

§ 16a
Doklady o vzdelaní


(1) Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak ide o doklad vydaný v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je doklad v českom jazyku.

(2) Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania podľa § 16 ods. 6, k žiadosti musí byť priložené osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru v českom jazyku.

(3) Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

a) stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom až treťom bode sa vyžadujú doklady uvedené v prílohe č. 3,
b) elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) štvrtom bode.

(4) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po vyjadrení príslušnej komory môže uznať doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte aj na základe iného vzdelania, než je uvedené v odseku 3 a v § 16 ods. 8, ak ide o vysokoškolské vzdelanie

a) technického zamerania pre kategórie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti stavebníctva dostatočne preukázal potrebnú technickú spôsobilosť,
b) prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v oblasti krajinnej alebo záhradnej architektúry dostatočne preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť krajinného architekta.

(5) Doklad o vzdelaní uznaný podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa na účely autorizácie podľa § 15 alebo na účely hosťovania podľa § 15a predkladá spolu s originálom alebo s úradne osvedčenou kópiou rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jeho uznaní.

§ 16b
Odborná prax


(1) Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom architekta, krajinného architekta alebo inžiniera alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie.

(2) Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje knižkou odbornej praxe, ak ide o architekta alebo krajinného architekta, a záznamníkom o odbornej praxi, ak ide o inžiniera.

§ 16c
Uznávanie odbornej kvalifikácie


(1) Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky uznáva odbornú kvalifikáciu architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vzdelania, ktoré zodpovedá minimálnym požiadavkám na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 6, a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a vykonanej autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti architekta.

(2) Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov je oprávnená uplatniť kompenzačné opatrenie podľa § 23; to neplatí, ak žiadateľ podľa osvedčenia regulačného orgánu domovského členského štátu vykonával povolanie architekta v domovskom členskom štáte viac ako sedem rokov pred dňom podania žiadosti.

(3) Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú kvalifikáciu krajinného architekta získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijných odboroch tvorba krajiny alebo záhradná alebo krajinná architektúra a na základe odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.

(4) Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora architektov uplatní kompenzačné opatrenie podľa § 23.

(5) Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov uznáva odbornú kvalifikáciu stavebného inžiniera získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa žiadanej kategórie stavebného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania, odbornej praxe v trvaní najmenej tri roky a na základe autorizačnej alebo inak označenej skúšky spôsobilosti.

(6) Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatní kompenzačné opatrenie podľa § 23.

(7) Od kompenzačného opatrenia podľa odsekov 4 a 6 komora upustí, ak existuje spoločná platforma, ktorú tvorí sústava kritérií posudzovania odbornej kvalifikácie, ktorá kompenzuje podstatné rozdiely v trvaní a v obsahu odbornej prípravy krajinných architektov a stavebných inžinierov podľa stavu v najmenej dvoch tretinách členských štátov vrátane tých, v ktorých sú tieto povolania regulované.

(8) Slovenská komora architektov môže na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznať odbornú kvalifikáciu aj na základe iného vzdelania, ak uchádzač svojou viac ako sedemročnou odbornou praxou v oblasti architektúry a kvalitou svojej práce dostatočne preukázal tvorivé schopnosti a potrebnú technickú spôsobilosť.

(9) Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov na účely hosťovania uznávajú odborné kvalifikácie uznané v domovskom členskom štáte, ak uchádzačovi dovoľujú poskytovať rovnaké služby, ako sú uvedené v § 4, 4a a 5.".

§ 17
Vyčiarknutie zo zoznamu


(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu toho, kto

a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b) písomne požiadal o vyčiarknutie,
c) neuspel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,
d) stal sa zamestnancom komory,
e) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
f) bol vylúčený z komory,
g) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania,
h) je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil ho ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,
i) nie je poistený zo zodpovednosti za škodu,
j) bol zapísaný do zoznamu na základe nesprávnych, neplatných alebo neúplných údajov.

(2) Rovnako môže komora vyčiarknuť zo zoznamu toho, komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa osobitných predpisov14) alebo kto je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti komu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

(3) Vyčiarknutie zo zoznamu komora zverejní.

(4) Nezapísanie do zoznamu alebo vyčiarknutie zo zoznamu je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov15) na základe žaloby toho, koho sa týka.

§ 17a
Vyčiarknutie z registra


(1) Komora vyčiarkne z registra toho, kto

a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b) písomne požiadal o vyčiarknutie,
c) uplynula lehota, na ktorú bol zapísaný, a nedošlo k jej predĺženiu,
d) bol zapísaný do zoznamu,
e) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
f) o to požiada regulačný orgán domovského členského štátu,
g) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania v Slovenskej republike alebo v domovskom členskom štáte,
h) bol vyhostený zo Slovenskej republiky alebo mu zaniklo oprávnenie na pobyt v Slovenskej republike,
i) zamestnávateľ zanikol alebo bol na neho vyhlásený konkurz,
j) prestal byť poistený,
k) podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do registra nespĺňal požiadavky na zapísanie,
l) je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti nemu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v domovskom členskom štáte.

(2) Komora oznámi vyčiarknutie z registra podľa odseku 1 regulačnému orgánu domovského členského štátu, a ak ide o vyčiarknutie podľa odseku 1 písm. b) až i), aj vyčiarknutému architektovi.

(3) Vyčiarknutie z registra je preskúmateľné súdom na základe žaloby vyčiarknutého.

§ 18
Obsah zoznamu


(1) Do zoznamu sa zapisujú tieto údaje:

a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
d) adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie,
e) dátum zapísania do zoznamu,
f) dátum vykonania autorizačnej skúšky,
g) dátum zloženia sľubu,
h) identifikačné číslo organizácie,
i) kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú adresu.

(2) Do zoznamu sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1, ako aj uloženie disciplinárneho opatrenia. Zmeny údajov treba oznámiť komore do troch dní odo dňa, keď nastali.

(3) Zoznam je zverejnený na internetovej stránke komory.

§ 18a
Obsah registra


(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje:

a) meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené,
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu v domovskom členskom štáte a adresa pobytu na území Slovenskej republiky,
d) označenie a adresa sídla regulačného orgánu domovského členského štátu,
e) údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
f) rozsah oprávnenia podľa práva domovského členského štátu,
g) lehota, na ktorú je zapísaný v registri,
h) dátum zapísania do registra.

(2) Ustanovenia § 18 ods. 2 a 3 sa použijú aj na vedenie registra.

§ 19
Autorizačné osvedčenie


(1) O zapísaní do zoznamu komora vydá autorizačné osvedčenie. V ňom sa uvedú údaje podľa § 18 ods. 1 písm. a), b), a e).

(2) Autorizačné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia zo zoznamu. Treba ho odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu.

§ 19a
Registračné osvedčenie


(1) O zapísaní do registra komora vydá registračné osvedčenie. V registračnom osvedčení sa uvedú údaje podľa § 18a ods. 1 písm. a), b), g) a h), registračné číslo a rozsah oprávnenia podľa § 4, 4a alebo 5.

(2) Registračné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z registra. Registračné osvedčenie, ktoré stratilo platnosť, je potrebné odovzdať komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z registra.

§ 20
Registračné číslo


(1) Poradie zapísania do zoznamu a kód zoznamu tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v autorizačnom osvedčení a v pečiatke.

(2) Poradie zapísania v registri a kód registra tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa uvádza v registračnom osvedčení a v pečiatke.

§ 21
Autorizačná skúška


(1) Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát za rok. Termíny a organizáciu autorizačných skúšok určí komora.

(2) Autorizačná skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou verejnej rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie povolania. Obsahom verejnej rozpravy je obhajoba vlastných diel zhotovených počas odbornej praxe a zaznamenaných v knižke odbornej praxe a preverenie schopností uchádzača samostatne vykonávať povolanie.

(3) Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky určuje ministerstvo. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ukončení písomnej časti.

(4) Na autorizačnú skúšku sa pripustí každý uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý o to požiada a spĺňa predpoklady uvedené v § 15 ods. 1 písm. a) prvom až štvrtom bode a písm. b) prvom, druhom a štvrtom bode.

(5) Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.

(6) Za autorizačnú skúšku sa platí úhrada, ktorej výšku určí komora.

(7) Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má právo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ak podá skúšobnej komisii písomné odvolanie proti výroku skúšobnej komisie v lehote do 15 dní od oznámenia výsledku skúšky. Odvolaciu autorizačnú skúšku uchádzač vykoná v najbližšom termíne podľa odseku 1 pred skúšobnou komisiou v inom zložení skúšobného senátu; zloženie odvolacieho senátu určí minister výstavby a regionálneho rozvoja. Odvolacia autorizačná skúška, ktorú vykonáva uchádzač na základe odvolania proti výroku skúšobnej komisie, sa nepovažuje za opakovanie skúšky podľa odseku 5.

(8) Autorizačná skúška, opakovanie autorizačnej skúšky a odvolacia autorizačná skúška sa konajú v štátnom jazyku. Verejnú rozpravu podľa odseku 2 možno uskutočniť aj v českom jazyku.

§ 22
Skúšobná komisia


(1) Autorizačná skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom zostaveným z členov skúšobnej komisie zloženej z popredných odborníkov z teórie a praxe v oblasti architektúry. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja na návrh komory; členov skúšobnej komisie pre krajinných architektov na návrh ministra životného prostredia.

(2) Autorizačnú skúšku možno konať, ak je prítomných aspoň päť členov skúšobného senátu.

§ 23
Sľub


(1) Sľub možno zložiť až po vykonaní autorizačnej skúšky. Sľub sa skladá do rúk predsedu komory alebo ním určeného podpredsedu, a to do jedného mesiaca od vykonania autorizačnej skúšky.

(2) Sľub znie: "Sľubujem na svoje svedomie a na občiansku a stavovskú česť, že svoje povolanie budem vykonávať v súlade s ústavou, zákonmi a inými právnymi predpismi a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

(3) Zapísanie do zoznamu sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu. To neplatí, ak ide o opakované zapísanie, pred ktorým sa neskladá sľub, alebo ak architekt alebo inžinier požiada o iný termín zapísania.

§ 23a
Preskúšanie


(1) Komora nariadi preskúšanie architekta alebo inžiniera na návrh ministerstva alebo na základe vlastného zistenia z dôvodu, že sa pri poskytovaní služieb dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy.

(2) Architekt a inžinier, ktorí päť rokov nevykonávali povolanie, na ktoré majú autorizáciu, sú povinní oznámiť to komore a vrátiť jej autorizačné osvedčenie a pečiatku. Ak chcú povolanie vykonávať, musia sa podrobiť preskúšaniu podľa odseku 1.

(3) Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých architektov a inžinierov alebo inžinierov len niektorej kategórie, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúce sa poskytovania služieb.

(4) Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na preskúšanie osoby, ktorá vykonala autorizačnú skúšku potrebnú na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo na stavebný dozor alebo na energetickú certifikáciu; nevzťahujú sa na osoby zapísané v registri.

(5) Na preskúšanie sa vzťahuje § 21 ods. 1 až 3, 5 a 6. Preskúšanie sa vykoná pred skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1

§ 23b
Kompenzačné opatrenie


(1) Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob kompenzačného opatrenia si môže vybrať uchádzač.

(2) Preskúšanie sa vykonáva pred skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1. Obsahom preskúšania sú rozdiely zistené porovnaním odbornej prípravy s minimálnymi požiadavkami na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 6. Ak uchádzač v domovskom členskom štáte na účely prístupu k povolaniu nevykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti, obsahom preskúšania je písomná časť autorizačnej skúšky podľa § 21 ods. 2 a 3.

(3) Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom podľa § 16b v trvaní troch rokov. Ak uchádzač na účely prístupu k povolaniu v domovskom členskom štáte vykonal odbornú prax pod dohľadom v kratšom čase ako tri roky, na účely adaptačného obdobia sa vyžaduje odborná prax len v trvaní rozdielu do troch rokov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA ARCHITEKTOV A INŽINIEROV


Prvý oddiel
Slovenská komora architektov


§ 24
Postavenie a základné úlohy


(1) Zriaďuje sa Slovenská komora architektov so sídlom v Bratislave.

(2) Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä

a) podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske záujmy,
b) viesť

1. zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich architektov a krajinných architektov,
2. register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkovať z nich hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov,
3. evidenciu vydaných knižiek odbornej praxe,

c) dbať o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory,
d) dbať o rast odbornosti architektov a krajinných architektov a zabezpečovať ich celoživotné odborné vzdelávanie,
e) udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi architektmi a krajinnými architektmi,
f) starať sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia,
g) prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti architektúry spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,
h) vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
i) spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie architektov a krajinných architektov a registrácie hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov,
j) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch architektonických a urbanistických súťaží a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,
k) zhromažďovať údaje o architektonických dielach členov a viesť o nich evidenciu,
l) uznávať

1. doklady o vzdelaní v oblasti architektúry,
2. odborné kvalifikácie architektov a krajinných architektov priznané v domovských členských štátoch,
3. doklady o odbornej praxi,
4. doklady o bezúhonnosti a
5. doklady o poistení zodpovednosti za škodu,

m) plniť úlohu informačného centra v oblasti architektúry a poskytovať informácie o požiadavkách na usadenie a na registráciu,
n) poskytovať

1. záujemcom potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie, najmä o pravidlách vyplývajúcich z tohto zákona, a o etických pravidlách výkonu povolania,
2. objednávateľom pomoc pri uplatňovaní práv z poskytovaných služieb podľa § 4 a 4a, ak sa týkajú odbornosti a etiky poskytovaných služieb,
3. koordinátorovi uznávania odborných kvalifikácií na požiadanie informácie o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam architekt a krajinný architekt,
4. regulačným orgánom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike a o správnom vybavení prípadnej reklamácie príjemcu služby,

o) vydať a zverejniť etický kódex správania sa architektov a krajinných architektov a dbať o jeho plnenie pri výkone povolania,
p) navrhovať spoločné platformy v povolaní krajinný architekt.

(3) Členmi Slovenskej komory architektov sú všetci architekti zapísaní v zozname architektov (§ 3 ods. 1) a všetci krajinní architekti zapísaní v zozname krajinných architektov (§ 3 ods. 2). Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory.

§ 25
Orgány


Slovenská komora architektov má tieto orgány:

a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) autorizačný výbor,
d) disciplinárnu komisiu.

§ 26
Valné zhromaždenie


(1) Najvyšším orgánom Slovenskej komory architektov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory.

(2) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, keď to navrhuje petícia16) aspoň 30 % členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia petície komore.

(3) Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Architekta zapísaného v zozname architektov môže zastúpiť iba architekt.

(4) Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil.

(5) Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.

(6) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.

§ 27
Úlohy valného zhromaždenia


(1) Valné zhromaždenie najmä

a) volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu, podpredsedov komory a členov predstavenstva,
b) schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä etický poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok,
c) schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d) zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia predstavenstva,
e) zriaďuje svoj úrad a určuje základné pravidlá jeho činnosti,
f) schvaľuje rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom komory,
g) schvaľuje rozpočet a overenú ročnú účtovnú závierku.

(2) Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne architektov hlasujú iba architekti; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.

(3) Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory môže byť iba architekt. V kolektívnych orgánoch komory tvoria architekti nadpolovičnú väčšinu členov.

(4) Riaditeľ úradu ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť členmi komory.

(5) Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.

§ 28
Predstavenstvo


(1) Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory architektov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom komory alebo iným vnútorným predpisom zverené valnému zhromaždeniu, disciplinárnej komisii alebo autorizačnému výboru.

(2) Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, podpredsedov komory a z ďalších členov komory.

(3) Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.

(4) Na schôdzach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo.

§ 29
Autorizačný výbor


(1) Autorizačný výbor je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov príslušným rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prístupu k povolaniu podľa tretej časti.

(2) Autorizačný výbor
a) rozhoduje o zapísaní do zoznamu podľa § 15 alebo do registra podľa § 15a,
b) uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škody podľa § 15a ods. 1,
c) uznáva doklady o bezúhonnosti podľa § 15b,
d) uznáva doklady o vzdelaní podľa § 16 a 16a,
e) uznáva doklady o odbornej praxi podľa § 16b,
f) uznáva odborné kvalifikácie podľa § 16c,
g) rozhoduje o vyčiarknutí zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. c) až i) a odseku 2 a z registra podľa § 17a ods. 1 písm. e) až l),
h) rozhoduje vo veciach týkajúcich sa obsahu, spôsobu vedenia a zverejňovania zoznamov a registrov podľa § 18 a 18a a dbá o to, aby boli v aktuálnom stave zverejnené na internetovej stránke komory,
i) vydáva autorizačné osvedčenia a registračné osvedčenia a zabezpečuje pečiatky podľa § 19 a 19a,
j) rozhoduje o termínoch autorizačných skúšok, o spôsobe ich vykonávania a o námietkach a sťažnostiach týkajúcich sa autorizačnej skúšky podľa § 21,
k) dohliada na transparentnosť a nediskrimináciu pri vykonávaní autorizačných skúšok a preskúšania podľa § 21, 23a a 23b,
l) rozhoduje o termíne a mieste sľubu a o spôsobe jeho zloženia podľa § 23,
m) nariaďuje preskúšanie podľa § 23a a uplatnenie kompenzačného opatrenia podľa § 22b.

(3) Predsedu a ďalších členov vymenúva predstavenstvo na trojročné funkčné obdobie. Člen autorizačného výboru nesmie byť členom predstavenstva, disciplinárnej komisie, ani zamestnancom komory. Podrobnosti o autorizačnom konaní a počet členov autorizačného výboru upraví autorizačný poriadok.

(4) Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) a z registra podľa § 17a ods. 1 písm. a) až d) vykoná úrad samostatne a vyčiarknutie oznámi autorizačnému výboru.

§ 30
Predseda a podpredsedovia


(1) Predseda Slovenskej komory architektov zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému.

(2) Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia v určenom poradí; podrobné pravidlá zastupovania, upraví štatút komory.

(3) Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania aj podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.

Druhý oddiel
Slovenská komora stavebných inžinierov


§ 31
Postavenie a základné úlohy


(1) Zriaďuje sa Slovenská komora stavebných inžinierov so sídlom v Bratislave; má regionálne združenia komory, ktorých sídla určí valné zhromaždenie.

(2) Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä

a) podporovať inžinierov a obhajovať ich práva a profesijové, sociálne a hospodárske záujmy,
b) viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, viesť register hosťujúcich stavebných inžinierov, zapisovať doň a vyčiarkovať z neho stavebných inžinierov, viesť záznamník o odbornej praxi,
c) dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory,
d) dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie,
e) udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi inžiniermi,
f) prispievať k rozvoju výstavby a stavebníctva spoluprácou s vysokými a strednými školami, so špeciálnymi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami a ich záujmovými a regionálnymi združeniami a podieľať sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby,
g) prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných programov vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,
h) uznávať odborné kvalifikácie povolania stavebný inžinier a spolupracovať s regulačnými orgánmi iných členských štátov vo veciach autorizácie stavebných inžinierov a registrácie hosťujúcich stavebných inžinierov a vo veciach poskytovania služieb stavebnými inžiniermi,
i) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch súťaží pre inžinierov a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,
j) vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu, preskúšavať ich (§ 23a) a vydávať im osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti,
k) viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vydanie živnostenského oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb a na energetickú certifikáciu budov a evidenciu osôb, ktorým bolo uznané takéto oprávnenie získané v domovskom členskom štáte,
l) zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach členov a viesť o nich evidenciu,
m) poskytovať regulačným úradom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov podľa písmena l), o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o disciplinárnych konaniach a uložených disciplinárnych opatreniach voči ich členom poskytujúcim služby v Slovenskej republike,
n) vydať a zverejniť etický kódex správania sa stavebných inžinierov a dbať o jeho plnenie pri výkone povolania,
o) navrhovať spoločné platformy v povolaní stavebný inžinier.

(3) Členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov sú všetci inžinieri zapísaní v zozname inžinierov. Jej členmi môžu byť aj iné osoby podľa štatútu komory.

(4) Na vykonávanie skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor a na energetickú certifikáciu sa primerane vzťahujú § 21 a 22.

(5) Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 a

a) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb alebo
b) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.

§ 32
Orgány


Slovenská komora stavebných inžinierov má tieto orgány:

a) valné zhromaždenie,
b) regionálne združenia komory,
c) predstavenstvo,
d) autorizačnú komisiu,
e) disciplinárnu komisiu.

§ 33
Valné zhromaždenie


(1) Najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia komory.

(2) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak to navrhuje nadpolovičná väčšina regionálnych združení komory alebo petícia16) aspoň 30 % členov komory. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu alebo petície komore.

(3) Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasoval v jeho mene vo veciach uvedených v písomnom poverení; zastúpený člen komory sa považuje za prítomného na zasadnutí valného zhromaždenia, ak je prítomný zástupca a preukáže písomné poverenie. Inžiniera zapísaného v zozname inžinierov môže zastúpiť iba inžinier.

(4) Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil.

(5) Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi komory najmenej 21 dní pred rokovaním na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.

(6) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory vrátane zastúpených.

§ 34
Úlohy valného zhromaždenia


(1) Valné zhromaždenie najmä

a) volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a autorizačnej komisie (§ 37 ods. 2),
b) schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, ako aj štatút regionálneho združenia komory,
c) schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,
d) zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia regionálnych združení komory a predstavenstva,
e) zriaďuje svoj úrad a jeho regionálne pracoviská a určuje základné pravidlá ich činnosti,
f) schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,
g) schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku.

(2) Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne inžinierov hlasujú iba inžinieri; ostatní členovia komory majú v tomto prípade poradný hlas. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda komory alebo niektorý z podpredsedov.

(3) Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom komory však môže byť iba inžinier. V kolektívnych orgánoch komory tvoria inžinieri nadpolovičnú väčšinu členov.

(4) Riaditeľ úradu komory ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť volení do orgánov komory.

(5) Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.

§ 35
Regionálne združenia komory


(1) Úlohou regionálnych združení komory je zaoberať sa regionálnymi problémami inžinierov. Zaoberajú sa aj vecami, ktorými ich poverí valné zhromaždenie alebo ktoré im zverí štatút. Štatút komory určí aj orgány regionálneho združenia komory.

(2) Regionálne združenie komory zvoláva podpredseda komory, ktorého na to splnomocní na celé funkčné obdobie valné zhromaždenie.

§ 36
Predstavenstvo


(1) Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, štatútom alebo iným vnútorným predpisom komory zverené inému orgánu komory.

(2) Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, z podpredsedov komory a ďalších členov. V predstavenstve sú primerane zastúpené všetky kategórie inžinierov; podrobnosti určí štatút komory.

(3) Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.

(4) Na schôdzach predstavenstva komory sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho zástupca; môžu sa na nich zúčastniť aj iné osoby, ak tak rozhodne predstavenstvo.

§ 37
Autorizačná komisia


Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania inžiniera. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.

§ 38
Predseda a podpredsedovia


(1) Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ak ich tento zákon alebo štatút komory nezveruje niekomu inému.

(2) Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia; podrobné pravidlá zastupovania, počet podpredsedov a zastúpenie jednotlivých kategórií inžinierov upraví štatút komory.

(3) Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovania podpredsedovi komory patrí náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.

Tretí oddiel
Spoločné ustanovenia o komorách


§ 39
Disciplinárna zodpovednosť členov komôr


(1) Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo štatútom komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok (ďalej len "disciplinárne previnenie"), možno uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,
b) pokutu až do 3 000 eur,
c) vylúčenie z komory.

(2) Výnos z pokút je príjmom komory.

(3) Disciplinárnu právomoc podľa odseku 1 vykonáva disciplinárna komisia, ktorú volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie. Disciplinárna komisia koná v päťčlennom senáte, z ktorého jeden člen má právnické vzdelanie a nie je členom komory.

(4) Návrh na začatie disciplinárneho konania dáva predseda komory do jedného roka odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení člena komory dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa disciplinárne previnenie stalo.

(5) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne; obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Doručuje sa účastníkovi disciplinárneho konania.

(6) Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva predstavenstvu komory do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania; odvolanie má odkladný účinok.

(7) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť, prípadne zrušiť a vrátiť na opakované konanie disciplinárnej komisii; inak ho potvrdí.

(8) Právoplatné disciplinárne rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe žaloby účastníka disciplinárneho konania podľa osobitných predpisov.17)

(9) Podrobnosti disciplinárneho konania, počet členov disciplinárnej komisie a počet senátov upraví disciplinárny poriadok.

§ 39a
Disciplinárna zodpovednosť hosťujúcich architektov


(1) Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,
b) pokutu až do 3000 eur,
c) vyčiarknutie z registra.

(2) Ustanovenia § 39 ods. 2 až 9 sa použijú aj na disciplinárnu zodpovednosť hosťujúcich architektov. Oznámenie o uložení disciplinárneho opatrenia komora oznámi aj regulačnému orgánu domovského členského štátu.

(3) Komora môže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia regulačnému orgánu domovského členského štátu.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na hosťujúcich krajinných architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov.

§ 40
Ročná účtovná závierka


Ročnú účtovnú závierku komory overuje nezávislý overovateľ (audítor).19)

§ 41
Financovanie


(1) Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú

a) príspevky členov komory,
b) výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní,
c) úhrady za vykonanie skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu a do registra,
d) výnosy z vlastného majetku,
e) dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,
f) iné príjmy.

(2) Členovia komory platia jednotný základný príspevok na činnosť orgánov komory. Architekti alebo inžinieri platia aj ďalší príspevok, ktorého výška je na každý rok závislá od výšky ich zdaniteľného príjmu v predchádzajúcom roku. Podrobné pravidlá ustanoví štatút komory.

(3) Komora nevykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť a ani svoj majetok nepoužije, ani neposkytne na podnikateľskú činnosť iných osôb. Výnosmi z vlastného majetku sú najmä nájomné za prenájom nebytových priestorov a príjmy z výstav organizovaných komorou.

(4) Komora nepríjme dobrovoľný príspevok alebo dar,

a) ak ho poskytuje politická strana alebo politické hnutie,
b) ak je jeho poskytnutie priamo alebo nepriamo spojené s protislužbou, ktorá by vyvolávala pochybnosti o nezaujatosti a nepolitickosti komory,
c) ak by tým mohli byť porušené pravidlá verejných architektonických súťaží alebo pravidlá hospodárskej súťaže.

(5) Ak komora prijala účelovú dotáciu alebo iný účelový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, umožní štátnemu kontrolnému orgánu vykonanie kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

§ 41a
Konanie


(1) Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19a)

(2) Postup podľa § 39 ods. 5 až 8 sa primerane použije aj na rozhodovanie autorizačnej komisie a autorizačného výboru.

(3) Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovelo v plnom rozsahu, sa len vyznačí v spise a žiadateľ sa po zložení sľubu zapíše do zoznamu alebo do registra a vydá sa mu pečiatka a autorizačné osvedčenie alebo registračné osvedčenie.

§ 41b
Doručovanie dôležitých písomností


(1) Dôležité písomnosti, ktoré adresát neprevzal osobne, komora doručuje ako poštové zásielky do vlastných rúk na adresu uvedenú

a) v zozname alebo v registri, ak adresátom je člen komory alebo osoba zapísaná v registri,
b) v žiadosti, ak adresátom je žiadateľ o zapísanie do zoznamu alebo do registra.

(2) Dôležitými písomnosťami sú najmä

a) výzvy na doplnenie alebo na odstránenie iného nedostatku žiadosti o zapísanie do zoznamu alebo do registra,
b) rozhodnutia o neuznaní dokladu, o nezapísaní uchádzača do zoznamu alebo do registra, ako aj o vyčiarknutí zo zoznamu alebo z registra,
c) predvolania na disciplinárne konanie a disciplinárne rozhodnutia.

(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel prijať poštovú zásielku, považuje sa za doručenú dňom, keď k odopretiu prevzatia došlo a odopretie vyznačil doručovateľ na obálke alebo na doručenke.

(4) Ak nebolo možné poštovú zásielku doručiť adresátovi, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia komore, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel.

(5) Ak má adresát zástupcu splnomocneného na zastupovanie alebo na preberanie zásielok, doručuje sa tomuto zástupcovi len vtedy, ak jeho adresu oznámil komore. V takom prípade sa odseky 3 a 4 vzťahujú na tohto zástupcu, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel.

(6) V prípade pochybnosti o dni doručenia rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke alebo na doručenke.

(7) Údaje na doručenke sa považujú za správne až dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

(8) Doručovať možno aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou.

PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 42


(1) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Spolku architektov Slovenska. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(2) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení považujú fyzické osoby, ktoré získali preukaz osobitnej spôsobilosti na projektovanie podľa odbornosti podľa osobitných predpisov.1)

(3) Za vykonanie autorizačnej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov, 1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva architektom. Preukaz nahrádza autorizačnú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov.

§ 43


(1) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor vymenovaný ministrom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky z členov Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Prípravný výbor zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(2) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov sa za oprávnených zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení komory považujú členovia Slovenského zväzu stavebných inžinierov a inžinieri, ktorí získali preukaz odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.1)

(3) Za vykonanie autorizačnej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný podľa osobitných predpisov, 1) ak oprávňuje na činnosti, ktoré tento zákon priznáva inžinierom. Preukaz nahrádza autorizačnú skúšku do dvoch rokov od zvolenia autorizačnej komisie Slovenskej komory stavebných inžinierov.

§ 43a


(1) Preukazy o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť strácajú platnosť 31. marca 2002.

(2) Živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov o odbornej spôsobilosti platia do 31. marca 2002.

(3) Architektov a inžinierov, ktorí boli zapísaní do registra oprávnených osôb na základe autorizačnej skúšky podľa tohto zákona alebo zákona o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, 20) komory zapíšu do zoznamu do 31. marca 2002, ak spĺňajú aj ostatné podmienky podľa tohto zákona na zápis do zoznamu.

§ 43b


(1) Autorizačná skúška oprávňujúca vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vykonaná pred 1. augustom 2000 pred skúšobnou komisiou komory sa považuje za autorizačnú skúšku podľa tohto zákona.

(2) Slovenská komora stavebných inžinierov zaradí osoby podľa odseku 1 do evidencie vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k).

§ 43c


Osobám, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovania stavieb na základe odbornej spôsobilosti, 20) vydá Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je tiež podmienkou na účely vydania živnostenského oprávnenia.

§ 43d


Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizovaných krajinných architektov osoby, ktoré boli zapísané pred 1. januárom 2004 v zozname autorizovaných architektov ako architekti pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny alebo ako architekti pre záhradnú architektúru, ak v deň zapísania spĺňajú požiadavky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) a nie je prekážka zapísania podľa § 17 ods. 1 a 2.

§ 43da
Prechodné ustanovenia
k úprave účinnej od 1. júna 2010


(1) Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vymenuje autorizačný výbor a vydá autorizačný poriadok do 1. septembra 2010.

(2) Od 1. septembra 2010 zaniká autorizačná komisia Slovenskej komory architektov a jej úlohy uvedené v § 29 ods. 2 prechádzajú na autorizačný výbor; ostatné jej úlohy prechádzajú týmto dňom na predstavenstvo a na úrad podľa autorizačného poriadku. Dovtedy úlohy uvedené v § 29 plní autorizačná komisia Slovenskej komory architektov.

§ 43e


Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

§ 44


Zrušuje sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 61/1951 Zb., ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory.

§ 44a


Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 45


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.1)Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.
1)Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
2)§ 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4b)§ 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
5)§ 847 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 104 až 107 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)Napr. § 635 ods. 3, § 638 ods. 1 a 2 a § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
7)§ 631 a nasl. Občianskeho zákonníka. § 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
8)§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
10)§ 634 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
11)§ 789 a nasl. Občianskeho zákonníka.
12)§ 18 ods. 2, § 20 ods. 6 a § 40 zákona č. 618/2003 Z. z.
13)§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.
13a)§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
13b)Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
14)§ 49 ods. 1 a 2 Trestného zákona. § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
15)§ 244 ods. 2 a § 250 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
16)Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
17)§ 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
18)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
19)§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
19a)§ 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
20)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD