Zmluva o zriadení vecného bremena | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Zmluva o zriadení vecného bremena
21.05.2012

Zmluva o zriadení vecného bremena
uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Povinný:

Anton Povinný, r. Povinný
Astrová 5, 821 01 Bratislava
Dátum narodenia: 05.05.1995
Rodné číslo: 950505/0005

/ďalej len „povinný z vecného bremena"/

a

2. Oprávnený:

Róbert Oprávnený, r. Oprávnený
Astrová 2, 821 01 Bratislava
Dátum narodenia: 02.02.1992
Rodné číslo: 920202/0002

/ďalej len „oprávnený z vecného bremena"/


ČLÁNOK I.
Predmet zmluvy

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených povinný z vecného bremena zriaďuje bezodplatne vecné bremeno uvedené v čl. II Zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena so zriadením vecného bremena podľa tejto Zmluvy súhlasí.


ČLÁNOK II.
Zriadenie vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Bratislava II, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, katastrálne územie Ružinov, zapísanej na LV č. 555 vedenom Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Bratislava, v podiele - 1/1:

- pozemok, parcela registra „C", parcelné číslo 5555/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 555 m2,

/ďalej len „nehnuteľnosť 1"/

2. Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Bratislava II, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, katastrálne územie Ružinov, zapísanej na LV č. 222 vedenom Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Bratislava, v podiele - 1/1:

- pozemok, parcela registra "C" s parcelným číslom 2222/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 222 m2,

/ďalej len „nehnuteľnosť 2"/


3. S ohľadom na skutočnosti uvedené v odseku 1. až 2. sa zmluvné strany dohodli, že povinný z vecného bremena podľa tejto Zmluvy bezodplatne a na dobu neurčitú zriaďuje vecné bremeno, na základe ktorého je súčasný ako aj každý budúci vlastník nehnuteľnosti 1 (prípadne akejkoľvek jej časti) povinný v prospech súčasného ako aj každého budúceho vlastníka nehnuteľnosti 2 (prípadne akejkoľvek jej časti) a osôb oprávnených ktorýmkoľvek z týchto vlastníkov /akýkoľvek z týchto vlastníkov a akákoľvek z týchto osôb ďalej len „Oprávnená osoba"/ strpieť:

- vstup, zdržiavanie sa a prechod pešo Oprávnenej osoby cez nehnuteľnosť 1 v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 1/2011 zo dňa 11.1.2011 overeným Správou katastra pre hlavné mesto Bratislava dňa 4.4.2011 pod číslom 44/2011.

4. Oprávnený z vecného bremena týmto so zriadením vecného bremena uvedeného v odseku 3. tohto článku II. súhlasí a práva zodpovedajúce takémuto vecnému bremenu ku dňu právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o vklade tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností prijíma.

5. Náklady spojené s vyhotovením tejto zmluvy znáša oprávnený. Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností zaplatí oprávnený.


ČLÁNOK III.
Súčinnosť zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.


ČLÁNOK IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Povinný z vecného bremena vyhlasuje a zodpovedá, že práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je povinný z vecného bremena viazaný, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným, a že Zmluva je náležite uzatvorená po formálnom podpise a doručení sa stane záväznou pre takúto stranu v súlade s jej podmienkami.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj, že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.


ČLÁNOK V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál.

2. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

3. Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné.

4. Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v súvislosti s touto Zmluvou sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva, ani jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva nebude brániť následnému alebo ďalšiemu uplatneniu takéhoto práva, alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva.

5. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pre prípadné spory vyplývajúce z predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

6.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom platnosti Zmluva zároveň nadobúda účinnosť.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy podajú oprávnení z vecného bremena na Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra hlavného mesta Bratislava bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

9. Podľa tejto Zmluvy Katastrálny úrad v Bratislave, správa katastra hlavného mesta Bratislava zapíše na list vlastníctva č. 555 pre katastrálne územie Ružinov pre majetkovú podstatu uvedenú v časti A-LV:
- parcela č. 5555/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 555 m2,

v časti C-LV nasledovný text:

„Právo vstupu, zdržiavania sa a prechodu cez pozemok parcelné číslo 5555/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 555 m2, a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 1/2011 zo dňa 11.1.2011 overeným Správou katastra pre hlavné mesto Bratislava dňa 4.4.2011 pod číslom 44/2011 v prospech súčasného a všetkých budúcich vlastníkov pozemku parcelné číslo 2222/2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ružinov a zapísaných na LV č. 222."


V Bratislave, dňa 15.6.2011


__________________________                              ________________________
Povinný z vecného bremena                                     Oprávnený z vecného bremenaVypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD